HANZA genomför mindre kvittningsemission

HANZA, noterat på Nasdaq First North, genomför en kvittningsemission om ca 167 KSEK till garanter från företrädesemissionen i somras

HANZA Holding AB (publ) slutförde i augusti 2015 en företrädesemission om ca 50 MSEK i samband med förvärvet av Metalliset. Emissionen, som blev övertecknad, var fullt ut garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Styrelsen i HANZA har, enligt bemyndigande från extra bolagsstämma den 30 juli 2015, beslutat genomföra en kvittningsemission i syfte att reglera den fordran som uppstod till de garanter som med stöd i avtal begärt garantiersättning i aktier.

Genom kvittningsemissionen ökar aktiekapitalet i HANZA därmed med SEK 2 875,80 genom emission av 28 758 aktier. Efter nyemissionerna kommer antalet aktier i HANZA att uppgå till
20 204 549  aktier (exklusive de aktier som ägs av HANZA) och aktiekapitalet kommer att uppgå till 2 064 217,90 SEK

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD och koncernschef, Tel: 0709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 070 794 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 october 2015 kl. 08.30. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Prenumerera

Dokument & länkar