HANZA offentliggör prospekt för företrädesemissionen

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Hong Kong, Japan, Sydafrika, Australien eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.

HANZAs prospekt avseende den tidigare aviserade företrädesemissionen har i dag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.hanza.com. Prospektet innehåller uppgifter som ej tidigare publicerats, bl.a. positiv finansiell information i samband med förvärvet av Metalliset Oy. Företrädesemissionen är fullt ut garanterad av externa investerare, HANZAs ägare och ledning. 

HANZA Holding AB (publ) har, som tidigare meddelats, beslutat genomföra en företrädesemission i samband med förvärvet av den internationella tillverkningskoncernen Metalliset Oy. HANZA har med anledning av detta upprättat ett prospekt som i dag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och som nu finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.hanza.com.

Prospektet innehåller bland annat ej tidigare presenterade uppgifter om förvärvet av Metalliset Oy, såsom en proformaredovisning för första kvartalet 2015, där en positiv engångseffekt vid förvärvet om 53,7 MSEK redovisas:

Pro forma redovisning för perioden Jan-Mar 2015

(MSEK)   HANZA 1)     Metalliset     Justeringar 2)     Nya HANZA  
Nettoomsättning   266 86,3 - 352,3
EBITDA 2,8 11,3 53,7 67,7

1) HANZAs delårsrapport för det andra kvartalet 2015 visar på en ökning av intäkterna till 300,9 MSEK
och en ökning av EBITDA till 8,7 MSEK. Motsvarande kvartalsrapport för Metalliset är ej upprättad.

2) Förvärvet beräknas medföra en engångseffekt på HANZA-koncernens resultat om ca 53,7 MSEK
genom upplösning av negativ goodwill på ca 55,7 MSEK och transaktionskostnader på 2 MSEK. Detta stärker HANZA-koncernens finansiella ställning och ger en betydande positiv resultatpåverkan.

Utöver avsevärd positiv resultatpåverkan, stärker förvärvet av Metalliset HANZAs finansiella ställning och likviditet betydligt:

  • Förvärvet finansieras helt utan förvärvsbelåning. Nyemissionen och sammanslagningen av HANZA och Metalliset ökar koncernens soliditet med ca 5 procentenheter (från 24 % till 29 %) och minskar den relativa skuldsättningen.
  • De vid förvärvet tillförda tillgångarna ger stora möjligheter att frigöra rörelsekapital genom belåning eller försäljning. HANZA kommer bland annat att vid tillträdet sälja Metallisets intressebolag Makron Oy för drygt 8 MSEK till en av de tidigare ägarna av Metalliset.
  • Det nya HANZA har initialt (innan synergier) betydligt bättre lönsamhet, vilket skapar bättre nyckeltal som räntetäckningsgrad och nettoskuldsättning i förhållande till EBITDA.                         

Emissionen är fullt ut garanterad genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser. Bland de som ingått garantiåtaganden och teckningsförbindelser i samband med företrädesemissionen märks Färna Invest AB (VD och ägare Gerald Engström), HANZAs största ägare (PH Intressenter), HANZAs styrelsemedlemmar och VD.

Anmälningssedel för företrädesemissionen kan laddas ned från HANZAs hemsida, www.hanza.com.

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till HANZA i samband med upprättande av prospektet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 0709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 070 794 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 augusti 2015 kl. 14.00. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om oss

HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning om leverantörskedjor och med egna fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.HANZA grundades år 2008 och omsatte år 2019 över 2 miljarder kronor. Bolaget har egna produktionsenheter i sju länder; Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge,Oerlikon, SAAB och Siemens.HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista (ticker: HANZA). För mer information: www.hanza.com

Prenumerera

Dokument & länkar