HANZA presenterar delårsrapport januari-juni

HANZA, noterat på First North Premier, presenterar idag sin delårsrapport för årets första halvår. Bolaget rapporterar om en avsevärd försäljningsökning och om fortsatta resultatförbättringar efter en genomförd omstrukturering. Vidare lyfts förvärvet av tillverkningskoncernen Metalliset fram som ett viktigt stöd för fortsatt tillväxt och lönsamhetsökning.

ANDRA KVARTALET (1 april – 30 juni 2015)

  • Nettoomsättningen uppgick till 300,9 MSEK, en betydande ökning mot första kvartalet (266,0)
    och motsvarande period föregående år (257,0)
  • Rörelseresultat från de operativa affärsområdena uppgick till 2,0 MSEK (0,3)
    Koncernens rörelseresultat uppgick till 0,6 MSEK (-6,1)
  • Resultat efter skatt uppgick till -3,5 MSEK (-6,8), vilket motsvarar -0,47 (-1,08) kr per aktie
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,4 MSEK (-4,4)

Erik Stenfors, VD HANZA, kommenterar rapporten:

”Omsättningen översteg 300 MSEK för första gången under ett enskilt kvartal. Det finns ytterligare försäljningsframgångar som ännu inte syns i siffrorna. Flera bolag har under våren inlett samarbete under det s.k. MIG-konceptet och vi bedömer att vi kan annonsera de första resultaten under hösten 2015.”

”Den omfattande omstruktureringen i kombination med nya försäljningsframgångar gör att vi kan redovisa ett positivt rörelseresultat redan under det andra kvartalet, trots periodens engångs-kostnader. Vi fortsätter att fokusera på ökad lönsamhet.”

”Den 1 juli presenterade vi förvärvet av den internationella tillverkningskoncernen Metalliset som omsätter ca 375 MSEK med en EBITDA om drygt 45 MSEK. Förvärvet är strategiskt viktigt och medför bland annat synergier för ökad lönsamhet i Finland. Affären finansieras helt av HANZAs ägare, vilket är ett finansiellt styrkebesked.”

Läs hela rapporten

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 0709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 070 794 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 augusti 2015 kl. 08.30. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om oss

HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning om leverantörskedjor och med egna fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.HANZA grundades år 2008 och omsatte år 2019 över 2 miljarder kronor. Bolaget har egna produktionsenheter i sju länder; Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge,Oerlikon, SAAB och Siemens.HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista (ticker: HANZA). För mer information: www.hanza.com

Prenumerera

Dokument & länkar