HANZA storsatsar i Värmland – förvärvar Wermland Mechanics

HANZA Holding AB (publ) (”HANZA”) har i dag tecknat avtal om att förvärva Wermland Mechanics Group AB (”Wermech”), en av Nordens ledande tillverkare av tunnplåtsdetaljer. Wermech kommer att ingå i HANZAs tillverkningskluster i Sverige, som redan omfattar fabriker inom elektroniktillverkning och skärande bearbetning. Köpeskillingen uppgår till högst 167,5 miljoner kronor för aktierna.

– Vi är glada över att välkomna framgångsrika Wermech till HANZA-koncernen. Förvärvet innebär fortsatt fokus på effektivisering och modernisering av tillverkningsindustrin genom vår klustermodell, säger Erik Stenfors, vd HANZA

Utöver Wermland Mechanics Group AB ingår det helägda dotterbolaget Wermlands Mechanics Töcksfors AB i förvärvet. Sammanlagt har koncernen nära 200 anställda och omsatte år 2016 knappt 300 MSEK, med ett resultat före skatt om 16,8 MSEK. För år 2017 bedöms omsättningen nå över 350 miljoner kronor. Säljare av Wermech är investmentbolaget Karnell samt nuvarande styrelse och ledning i bolaget.

– Wermech har haft en imponerande utveckling under lång tid, varför valet av ny ägare är viktig. HANZAs långsiktighet skapar goda möjligheter till fortsatta framgångar för Wermech, säger Hans Karlander, styrelseordförande Karnell.

HANZAs tillverkningskluster i sydvästra Värmland har hittills bestått av två fabriker i Årjäng och kommer nu att utvecklas med hjälp av Wermechs fabriker i Töcksfors och Svanskog. Här kommer produkter till exempelvis industri, försvar och medicinteknik att tillverkas.

– Vi ser goda förutsättningar för en blomstrande tillverkningsindustri i sydvästra Värmland.
Vårt kluster ökar lönsamheten, kortar ledtider och skapa mer miljövänliga processer åt våra kunder, säger Erik Stenfors, vd HANZA. 

Köpeskillingen uppgår till totalt högst 167,5 MSEK, och består av en fast del om 145 MSEK som erläggs på tillträdet, vilket beräknas ske omkring den 1 februari 2018, och en rörlig tilläggsköpeskilling om högst 22,5 MSEK som baseras på den förvärvade koncernens utfall år 2018. Tilläggsköpeskillingen erläggs under det första kvartalet 2019.

Wermech förvärvas av HANZAs helägda dotterbolag HANZA AB och förvärvet finansieras dels genom krediter i Westra Wermlands Sparbank, dels genom en föreslagen och fullt ut garanterad företrädesemission om 60 MSEK i HANZA, enligt de närmare villkor som har offentliggjorts genom ett separat pressmeddelande. Emissionen förutsätter beslut av bolagsstämma i enlighet med styrelsens förslag och en kallelse har offentliggjorts i ett särskilt pressmeddelande.

Den 19 januari kl.12.00 bjuder HANZA in till pressvisning och intervjuer i Wermechs fabrik i Töcksfors, vänligen se bifogad pressinbjudan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD HANZA, Tel: 0709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Hans Karlander, Styrelseordförande Karnell, 0705-31 66 05, hans.karlander@karnell.se
_________________________________________________________________________________________________________ 

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom VD Erik Stenfors försorg (se kontaktuppgifter ovan), för offentliggörande den 18 januari 2018 kl. 07.30 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Fakta: Om HANZA

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. Hanza grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com 

Fakta: Om Wermland Mechanics
Wermland Mechanics är en av Nordens ledande kontraktstillverkare av tunnplåtsdetaljer och erbjuder kundanpassade plåtdetaljer med mycket hög precision. Företaget har en högautomatiserad maskinpark för bearbetning av små, stora och avancerade tunnplåtsartiklar, vilket gör företaget mycket konkurrenskraftigt. Företaget har produktionsanläggningar i Töcksfors och Svanskog och har kunder inom flera branscher. Läs mer på www.wermech.com

Fakta: Om Karnell
Karnell är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade nordiska bolag. Vi är aktiva och långsiktiga ägare som tillsammans med våra företagsledningar utvecklar portföljbolagen. Karnell förvaltar två olika investeringsplattformar, K3 och K4. Investmentbolaget K4 äger två bolag och buy-out fonden K3 äger fyra bolag. Läs mer på www.karnell.se

Taggar: