HANZA tecknar avtal med Getinge

HANZA Holding AB (publ), noterat på First North Premier, har tecknat ett avtal med Getinge för tillverkning av komponenter och system till medicintekniska produkter. Produktionen sker inledningsvis i HANZAs tillverkningskluster i Estland.

”Det är roligt och viktigt för oss att vara med och skapa innovativa och kostnadseffektiva tillverkningslösningar för medicintekniska produkter från Getinge,” säger Thomas Lindström, VP, Head of Business Solutions. ”Vår strategi med tillverkningskluster för ekonomisk- och miljömässig hållbarhet är något som passar in i Getinges vision”.

Getinge är ett internationellt företag som erbjuder kompletta medicintekniska lösningar för operationssalar och intensivvårdsavdelningar.

”Vi har höga krav på de produkter vi levererar givet det segment vi arbetar i, därför är det viktigt med en tillverkningspartner som kan leva upp till detta”, säger Charlotta Elgström, Purchasing Director. ”Vi arbetar långsiktigt med att konsolidera vår leverantörsbas, därmed söker vi leverantörer som kan ta ett större ansvar och löpande kan utveckla våra affärer. Det hittade vi i HANZA”. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Lindström, Senior Vice President, Head of Business Solutions, Tel: 0702 98 39 39, e-post: thomas.lindstrom@hanza.com

_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 juli 2017 kl. 12.40. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Företaget erbjuder en unik kombination av rådgivning och skräddarsydda tillverkningslösningar vilket möjliggör en ökad tillväxt och lönsamhet för dess kunder. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som Kone, Atlas Copco, ABB och Saab Defense.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi arbetar långsiktigt med att konsolidera vår leverantörsbas, därmed söker vi leverantörer som kan ta ett större ansvar och löpande kan utveckla våra affärer. Det hittade vi i HANZA
Charlotta Elgström