KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HANZA HOLDING AB(PUBL)

Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr 556748-8399 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 februari 2018 kl. 17.00 på restaurang 3 Kronor, Brovägen 2, Stocksund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

-                         dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 7 februari 2018, och

-                         dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 fredagen den 9 februari 2018, under adress Brovägen 5, 182 76, Stocksund med angivande av ”extra bolagstämma”, eller via e-post till lars.akerblom@hanza.com.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 7 februari 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.hanza.com.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 22 324 008 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 22 324 008.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
 7. Stämmans avslutande

Huvudsakliga förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna enligt följande huvudsakliga villkor:

 1. Bolagets aktiekapital ökas med högst 669 720 kronor genom nyemission av högst 6 697 200 aktier. Teckningskursen är nio (9) kronor per aktie.
 2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier.
 3. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 4. För aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan företrädesrätt enligt punkterna 2‑3 ovan, ska tilldelningen ske till garanter av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.
 5. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara torsdagen den 22 februari 2018.
 6. Teckning av nya aktier med stöd företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 27 februari 2018 till och med den 13 mars 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.
 7. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under den tid som anges i punkt 6 ovan. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 8. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant ska ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter den tid som anges i punkt 6 ovan. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga dels tiden för sådan teckning, dels tiden för sådan betalning.
 9. Med anledning av att syftet med den förevarande emissionen är att Bolaget ska tillföras likvida medel för finansiering av ett förvärv ska kvittning av fordran mot bolaget som betalning för aktie inte tillåtas av styrelsen i annat fall än då bolaget har en avtalad skyldighet att tillåta sådan kvittning i samband med företrädesemission.
 10. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 6 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Brovägen 5, 182 76, Stocksund senast två veckor före stämman, dvs. senast den 30 januari 2018. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Stocksund i januari 2018

HANZA Holding AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 januari 2018, kl 08.00. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. Hanza grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com

Taggar:

Om oss

HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning om leverantörskedjor och med egna fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.HANZA grundades år 2008 och omsatte år 2019 över 2 miljarder kronor. Bolaget har egna produktionsenheter i sju länder; Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge,Oerlikon, SAAB och Siemens.HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista (ticker: HANZA). För mer information: www.hanza.com