Delårsrapport januari - mars 2017 HEBA Fastighets AB (publ)

HEBA redovisar ett förbättrat förvaltningsresultat med 18 %. Investeringar i ROT-arbeten i befintliga fastigheter fortsätter tillsammans med påbörjad nyproduktion av 155 ungdomslägenheter i Tullinge.

 • Hyresintäkterna uppgick till 79,8 (70,9) Mkr.
 • Driftsöverskottet uppgick till 47,6 (39,3) Mkr.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 29,2 (24,8) Mkr.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 21,4 (51,0) Mkr och på räntederivat till
  4,7 (-14,6) Mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 43,3 (47,7) Mkr, vilket motsvarar 1,05 (1,15) kr per aktie.
 • Det egna kapitalet var 4 034,6 (3 728,4) Mkr motsvarande en soliditet om
  52,3 (54,8) %.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital uppgick till 34,1 (31,3) Mkr.
 • Substansvärdet uppgick till 123 (114) kr per aktie.

I övrigt hänvisas till bifogad delårsrapport.

Stockholm den 3 maj 2017

HEBA Fastighets AB (publ)
Frågor besvaras av VD Lennart Karlsson, tel: 08-442 44 40.

www.hebafast.se

Denna information är sådan som HEBA Fastighets AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2017, kl 14:30.

Taggar:

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se