Delårsrapport 2004-01-01--2004-09-30

Delårsrapport 2004-01-01--2004-09-30 - Nettoomsättning för tredje kvartalet 2004 uppgick till 43 016 Kkr och för perioden januari-september till 102 993 Kkr.   - Resultatet för tredje kvartalet 2004 uppgick till -1 203 Kkr och för perioden januari-september till -3 130 Kkr.   - Resultat exklusive goodwillavskrivning för tredje kvartalet uppgick till +158 Kkr och för perioden januari-september till -238 kkr.   - Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet för tredje kvartalet 2004 uppgick till +900 Kkr och för perioden januari-september till +1091 Kkr   - Soliditeten uppgick per 2004-09-30 till 53,9 % mot 51,0 % vid årsskiftet.   - Beslut om utskiftning av HomeMaid till aktieägarna i Formo Services   - Beslut att använda bolagsstämmans bemyndigande om att nyemittera maximalt 32 000 000 aktier som förberedelse för kommande förvärv   Väsentliga händelser under rapportperioden   Affärsområde Industri & Miljö Hedson har under tredje kvartalet utvecklats enligt plan och uppställd budget, och därmed bidragit positivt till koncernens resultat och kassaflöde.   Bolaget har under året utvecklat ett nytt koncept för hjultvättar. En ny helautomatisk hjultvätt presenterades på mässan Automechanika 2004 i Frankfurt. Introduktionen av den nya hjultvätten, riktad mot däck- och eftermarknaden, blev en av mässans större nyheter. Hjultvätten kommer att introduceras genom en ny affärsmodell. Genom att erbjuda kunderna att hyra maskinerna i stället för att köpa dem kommer vi att underlätta kundernas investeringsbeslut. Leveranser av den nya hjultvätten kommer att ske från och med början av 2005.   Affärsområdet Innovation & Design   Talking Pictures Formtech har under främst första halvåret haft en svag utveckling huvudsakligen hänförligt till tidsförskjutna order från fordonsindustrin samt driftstopp. Det låga kapacitetsutnyttjandet i kombination med engångskostnader för sammanslagning av verksamheterna i Göteborg och Halmstad har gjort att bolagets resultat för perioden januari-september kraftigt understigit budget. Under tredje kvartalet har åtgärdsprogrammet slutförts bl.a. innebärande personalreduktioner i samband med koncentration av produktionsresurserna till Göteborg. Inom fräs­avdelning har en kapacitets- och effektivitetshöjande maskininvestering gjorts.   Förbättrad orderingång i kombination med vidtagna åtgärder har medfört att från och med september månad är lönsamheten återställd i bolaget. Därmed bedöms den negativa trenden bruten och bolaget beräknas from fjärde kvartalet kunna bidra positivt till koncernens resultat. Affärsområdet Personel Services  HomeMaid och Fixelina har under perioden följt uppställda utvecklingsplaner och budgets och har under tredje kvartalet bidragit positivt till koncerns resultat och kassaflöde. Avtal med en ny rikstäckande storkund förväntas bidra till en ökad affärsvolym under fjärde kvartalet 2004.   ImproveIT har under tredje kvartalet säsongsmässigt haft begränsad verksamhet under juli-augusti, men har i huvudsak utvecklats enligt budget. ImproveIT har under perioden erhållit två större orders från Capio respektive Landstinget, innebärande hög beläggning under kvartal 4 och början av 2005.   Beslut om utskiftning av aktierna i HomeMaid till aktieägarna i Formo Services AB   Styrelsen har fattat beslut om fokusering på affärsområdena Industri & Miljö och Innovation & Design. Styrelsen har analyserat alternativa lösningar att dela ut aktierna i HomeMaid till Formos aktieägare samt söka notering av aktierna i HomeMaid Hemservice AB.   Den analys som gjorts tar sikte på att före årsskiftet starta arbetet med att förbereda utskiftning av aktierna i HomeMaid enligt Lex ASEA, genom nedsättning av aktiekapitalet. Tidsmässigt är ambitionen att genomföra utskiftningen i samband med Formos Services ordinarie bolagsstämma 2005-04-26 och därefter notera HomeMaid på Aktietorget.     Moderbolag  Betalningar från Tinentia-projektet har inte följt lagd tidsplan. Diskussioner pågår med motparten.     Nettoomsättning och resultat  Koncernens nettoomsättning uppgick under tredje kvartalet till 43 016 Kkr och för perioden januari-september till 102 993 Kkr. Koncernens omsättning har påverkats positivt av förvärven av Hedson och Fixelina och negativt av svaga utvecklingen inom Talking Pictures Formtech under första halvåret.   Koncernens resultat efter skatt uppgick under tredje kvartalet till -1 203 Kkr och för perioden januari-september till -3 130 Kkr. I resultatet ingår goodwillavskrivningar med 1 361 Kkr respektive 2 892 Kkr och övriga avskrivningar med 897 Kkr respektive 2 673. Resultatet exklusive goodwillavskrivningar uppgick för under tredje kvartalet till +158 Kkr och perioden januari-september till -238 Kkr.   Koncernens resultat har påverkats negativt av svag utveckling under både första och andra kvartalet hänförligt till verksamheten i Talking Pictures Formtech. Det ackumulerade resultatet har belastats av strukturkostnader för sammanslagning av verksamheterna i Göteborg och Halmstad samt av VD-rekrytering. Strukturkostnaderna i Talking Pictures Formtech har tagits under första kvartalet och ingår i det ackumulerade resultatet som jämförelse­störande post om 440 Kkr.   Övriga dotterbolag i koncernen har rapporterat i linje med uppställda budgetar för det tredje kvartalet. Förutom för Talking Pictures Formtech kvarstår samtliga koncernbolags resultatbudgets för helåret, varför åtgärder för att förbättra lönsamheten koncentreras till den verksamheten.   Moderbolagets resultat för perioden januari-september uppgår till +1 353 Kkr och har främst påverkats positivt av avyttringen av Tinentia-projektet under första kvartalet. Moderbolaget har även erhållit återbetalning av moms på emissionskostnader, vilken redovisats som reduktion av motsvarande kostnader under andra kvartalet.     Kassaflöde och investeringar   Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten, före förändring av rörelsekapital, uppgick för det perioden januari-september till +1 091 Kkr och efter förändring av rörelsekapitalet till +3 368 Kkr. Investeringarna i anläggningstillgångar uppgick till 3 248 Kkr och förvärv av nettotillgångar i dotterbolag uppgick till 17 333 Kkr. Nyemissionen har netto tillfört 17 256 Kkr. Periodens kassaflöde uppgår till +1 787 Kkr.     Likviditet och ställning   Koncernens likvida medel per 2004-09-30 uppgick till 4 964 Kkr jämfört med 3 177 Kkr per 2003-12-31. Koncernens disponibla likviditet per 2004-09-30 uppgick till 14,8 Mkr. Moderbolagets likvida medel per 2004-09-30 uppgick till 2 314 Kkr Kkr jämfört med 835 Kkr per 2003-12-31.   Koncernens egna kapital uppgick per 2004-09-30 till 86 914 Kkr mot 31 846 Kkr 2003-12-31, se not förändring eget kapital. Soliditeten i koncernen uppgick till 53,9 % respektive 51,0 %.     Väsentliga händelser efter periodens utgång  Formo Services AB förbereder kommande förvärv genom att använda bemyndigandet från bolagsstämman att nyemittera maximalt 32 000 000 aktier   Den ordinarie bolagsstämman som avhölls den 27 april 2004 beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktade nyemissioner om maximalt 32 000 000 aktier att användas för förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag. Styrelsen i Formo Services har beslutat att utnyttja detta bemyndigande. Aktierna emitteras till en kurs om 0,23 kr per aktie. Tecknare av emissionen är en grupp institutionella och privata placerare.    Prognos  Rörelseresultatet för fjärde kvartalet förväntas bli väsentligt bättre och årsresultatet därmed positivt.    Redovisningsprinciper  Rapporten är upprättad i enlighet med samma redovisningsprinciper som föregående rapport.     I moderbolaget och dotterbolagen föreligger betydande uppskjutna skattefordringar pga under­skottsavdrag. Moderbolaget har av försiktighetsskäl endast tagit upp dessa till 1 000 Kkr.   Kommande rapporter  Bokslutskommuniké för 2004 publiceras den 9 mars 2005.      Halmstad 2004-11-03   Formo Services AB (publ)     Jan Ahlström Verkställande direktör Formo Services AB ( publ. ) är ett rörelsedrivande bolag inom teknologi- och servicesektorn, med inriktning på tre affärsområden; Industri & Miljö, där Hedson Technologies AB ingår, Personal Services, där bl.a HomeMaid Hemservice AB och ImproveIT Sweden AB ingår samt Affärsområdet Innovation & Design, där Talking Pictures Formtech AB ingår. Formo Services är noterat på Aktietorget och har drygt 4 000 aktieägare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/03/20041103BIT20880/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Hedson Technologies är ett miljöteknikföretag och världsledande leverantör av tvätt-, tork- och lyftutrustning. Kunder är lackeringsverkstäder och däckverkstäder. Produkterna marknadsförs under varumärkena Drester, Herkules, IRT och Trisk Den svenska verksamheten finns i Malmö och Vänersborg och dotterbolag finns i Tyskland, England, Frankrike och USA. Hedson Technologies International AB (publ) är noterat på AktieTorget och har cirka 3 100 aktieägare.

Dokument & länkar