Delårsrapport januari-september 2017

  • Periodens hyresintäkter ökade till 1 350 mkr (657)
  • Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,2 procent (99,6)
  • Driftnettot ökade totalt till 718 mkr (352)
  • Finansnettot uppgick till -299 mkr (-97)
  • Förvaltningsresultatet ökade till 383 mkr (302)
  • Värdeförändring i fastigheter uppgick till 1 413 mkr (1 721)
  • Värdeförändring i derivat uppgick till 13 mkr (-4)
  • Periodens resultat uppgick till 1 457 mkr (1 586)
  • Fastighetsförvärv i perioden uppgick till 8 875 mkr (4 151) och avyttringar uppgick till 667 (180)
  • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 87 kr (104)

Den 10 oktober genomförde vi det utökade samarbetet med Alecta i det gemensamt ägda bolaget Heimstaden Bostad AB. En transaktion som i korthet innebär att fastigheter i Danmark, Norge och Sverige hamnar under ett gemensamt holdingbolag, med ett ägande som skapar kraft och dynamik i att agera långsiktigt, omtänksamt och hållbart, men även kraftfullt och expansivt när rätt tillfälle ges”, säger Patrik Hall, VD Heimstaden.

”Att Heimstaden blivit ett nordiskt bostadsbolag skapar trygghet och flexibilitet. Vi kan agera på en större arena, därmed parera för olika politiska utspel och regleringar, som påverkar fastighetspriser och lönsamhet, helt enkelt minimera risk och öka stabilitet för både oss och våra kunder”, fortsätter Patrik Hall. 

För ytterligare information, kontakta: 

Patrik Hall                    VD                  0705-85 99 56        patrik.hall@heimstaden.com 

Magnus Nordholm       vVD                 0705-29 31 44        magnus.nordholm@heimstaden.com

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 – 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige och Danmark. I Sverige är verksamheten och fastighetsportföljen uppdelad i fyra geografiska områden; Norr, Mitt, Syd och Skåne, med en stark lokal närvaro. Heimstaden har ca 23 500 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 36,5 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier och obligationer på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com.

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 08:00 CET. Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet  HEIM PREF. Certifed Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00.

Taggar:

Om oss

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Danmark och Norge. Heimstaden äger ca 39 000 lägenheter till ett fastighetsvärde om 76 mdkr. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier och obligation på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com