D. CARNEGIE & CO:S FÖRETRÄDESEMISSION FULLTECKNAD

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Det slutgiltiga resultatet i D. Carnegie & Co AB:s (publ) (”D. Carnegie & Co” eller “Bolaget”) företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 23 mars 2018, innebär att 10 749 568 aktier motsvarande 95,5 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 7 629 666 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 67,8 procent av antalet aktier i företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad och emissionsgarantin som lämnades av Bolagets största aktieägare Vega Holdco S.à r.l. kommer inte att utnyttjas. Genom nyemissionen kommer D. Carnegie & Co att tillföras ca 1 013 Mkr före avdrag för emissionskostnader.

De som har tecknat B-aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Meddelande till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 28 mars 2018. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom företrädesemissionen ökas D. Carnegie & Co:s aktiekapital med ca 143 409 255 kronor från ca 1 003 864 915 kronor till ca 1 147 274 170 kronor och det totala antalet aktier ökar med 11 254 538, varav 767 123 aktier av serie A och 10 487 415 aktier av serie B. Efter emissionen uppgår antalet aktier i Bolaget till 90 036 314, fördelat på 6 136 989 aktier av serie A och 83 899 325 aktier av serie B.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 5 april 2018. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 11 april 2018.

FINANSIELLA OCH LEGALA RÅDGIVARE

Swedbank är Global Coordinator och Sole Bookrunner och Mannheimer Swartling är legal rådgivare till D. Carnegie & Co i samband med företrädesemissionen.

Stockholm den 28 mars 2018

D. Carnegie & Co AB (publ)

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Svein Erik Lilleland, VD

Telefon: +46 (0) 8 121 317 25 E-mail: sel@dcarnegie.se

Jonas Andersson, Investerings- & Finansieringschef

Telefon: +46 (0) 8 121 317 25 E-mail: jonas.andersson@dcarnegie.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 mars 2018 kl. 07.00.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i D. Carnegie & Co AB. Erbjudandet att teckna aktier lämnades i enlighet med det prospekt som offentliggjordes den 7 mars 2018.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av D. Carnegie & Co AB har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar D. Carnegie & Co AB:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. 

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 31 december 2017 till drygt 21 456 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 31 December 2017 till 1 576 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Om oss

Hembla AB är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. Hembla AB är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar