D. CARNEGIE & CO SÖKER BEMYNDIGANDE FÖR POTENTIELL FÖRETRÄDESMISSION OM UPP TILL CA 1 500 Mkr

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Styrelsen för D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 23 februari 2018, med förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission om upp till ca 1 500 Mkr före emissionskostnader. Styrelsen har inte fattat något beslut om att utnyttja ett eventuellt bemyndigande, men önskar, till följd av investeringsmöjligheter och förvärv samt översyn av kapitalstrukturen, ha möjlighet att fatta beslut om företrädesemission om marknads- och övriga förhållanden är gynnsamma.

FÖRSLAGET I KORTHET

D. Carnegie & Co har nyligen ingått två större förvärv, i Stockholm och Västerås, till ett totalt värde motsvarande ca 3,24 Mdkr (före avdrag för uppskjuten skatteskuld om ca 0,24 Mdkr). Vidare ser D. Carnegie & Co fortsatt potential för värdeskapande investeringar i den befintliga fastighetsportföljen och för tillväxt i fastighetsportföljen.

För att på ett gynnsamt sätt finansiera potentiella investeringar och nyligen genomförda förvärv samt optimera kapitalstrukturen, har styrelsen beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 23 februari 2018 med ett förslag om att bemyndiga styrelsen att, fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om upp till ca 1 500 Mkr före emissionskostnader. Det fullständiga förslaget till bemyndigande framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman.

Styrelsen har inte fattat beslut om att utnyttja ett potentiellt bemyndigande, men önskar, till följd av förvärv och investeringsmöjligheter samt översyn av kapitalstrukturen, ha möjlighet att fatta beslut om företrädesemission om marknads- och övriga förhållanden är gynnsamma.

STÖD FRÅN AKTIEÄGARE

Bolagets största ägare Vega Holdco S.à r.l., som innehar 66 procent av rösterna och 56 procent av kapitalet[1], har meddelat sitt stöd till styrelsens förslag och att man avser att rösta för bemyndigandet vid den extra bolagsstämman. Förslaget om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission kräver stöd av en majoritet av på stämman avgivna röster.

Kallelsen till den extra bolagsstämman den 23 februari 2018 publiceras i separat pressmeddelande.

FINANSIELLA OCH LEGALA RÅDGIVARE

Swedbank är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling legal rådgivare till D. Carnegie & Co.

Stockholm, den 31 januari 2018

D. Carnegie & Co AB (publ)

Styrelsen

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Svein Erik Lilleland, t.f. VD

Telefon: +46 (0) 8 121 317 25 E-mail: sel@dcarnegie.se

Jonas Andersson, Investerings- & Finansieringschef

Telefon: +46 (0) 8 121 317 25 E-mail: jonas.andersson@dcarnegie.se

Denna information är sådan information som D. Carnegie & Co AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018 kl. 07.00.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i D. Carnegie & Co AB.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av D. Carnegie & Co AB har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar D. Carnegie & Co AB:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.[1] Därutöver företräder Vega Holco S.à r.l. genom fullmakt Frasdale International B.V:s 2 306 869 B-aktier, vilket innebär att det totala antalet röster som representeras av Vega Holco S.à r.l. uppgår till 68 procent.Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 30 september 2017 till drygt 20 594 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 30 september 2017 till 1 562 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Om oss

Hembla AB är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. Hembla AB är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar