FÖRÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I D. CARNEGIE & CO

D. Carnegie & Co AB (publ) (D. Carnegie & Co” eller “Bolaget”) har som tidigare offentliggjorts genomfört en nyemission av aktier av serie A och B om totalt högst 11 254 538 aktier. 10 749 568 aktier, varav 767 123 aktier av serie A och 9 982 445 aktier av serie B som tecknades med stöd av teckningsrätter har under mars 2018 registrerats vid Bolagsverket, och antalet aktier och röster i Bolaget har därmed ökat enligt nedan.

Före emissionen av nya aktier fanns sammanlagt 78 781 776 aktier i D. Carnegie & Co, varav 5 369 866 aktier av serie A, motsvarande 26 849 330 röster, och 73 411 910 aktier av serie B, motsvarande 73 411 910 röster, dvs. totalt 100 261 240 röster.

Per den 29 mars 2018 finns det sammanlagt 89 531 344 aktier i D. Carnegie & Co, varav 6 136 989 aktier av serie A, motsvarande 30 684 945 röster, och 83 394 355 aktier av serie B, motsvarande 83 394 355 röster, dvs. totalt 114 079 300 röster.

De resterande aktier av serie B i emissionen som tilldelats aktieägare som tecknat aktier med subsidiär företrädesrätt kommer att registreras vid Bolagsverket under april 2018.

Stockholm den 29 mars 2018

D. Carnegie & Co AB (publ)

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Svein Erik Lilleland, VD

Telefon: +46 (0) 8 121 317 25 E-mail: sel@dcarnegie.se

Jonas Andersson, Investerings- & Finansieringschef

Telefon: +46 (0) 8 121 317 25 E-mail: jonas.andersson@dcarnegie.se

Informationen är sådan som D. Carnegie & Co ska offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 mars 2018 kl. 7.00.

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 31 december 2017 till drygt 21 456 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 31 December 2017 till 1 576 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Om oss

Hembla AB är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. Hembla AB är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar