Fortsatt hög aktivitetsnivå skapar signifikanta värden

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för tredje kvartalet 2017 en kraftig ökning av förvaltningsresultat, 135 miljoner kronor jämfört med 109 miljoner kronor för tredje kvartalet i fjol. Resultat efter skatt ökade till 525 miljoner kronor jämfört med 364 miljoner kronor för tredje kvartalet i fjol. För första nio månaderna uppgick förvaltningsresultatet till 295 miljoner kronor jämfört med 217 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Resultat efter skatt för första nio månaderna uppgick till 1 229 miljoner kronor jämfört med 999 miljoner kronor.

Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 15,86 kronor (12,92). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 34 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 122,04 kronor/aktie (91,26).

Januari - September 2017

 •        Hyresintäkterna ökade till 1 085 Mkr (963)
 •        Driftnettot ökade till 583 Mkr (477)
 •        Förvaltningsresultatet ökade till 295 Mkr (217)
 •        Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 1 246 Mkr (1 124), motsvarande 6,4 procent
 •        Resultatet före skatt uppgick till 1 565 Mkr (1 200)
 •        Resultatet efter skatt uppgick till 1 229 Mkr (999)
 •        Vinst per aktie uppgick till 15,86 kr (12,92) före utspädning, och uppgick till 15,79 kr (12,76) efter utspädning

Tredje kvartalet 2017

 •        Hyresintäkterna ökade till 383 Mkr (333)
 •        Driftnettot ökade till 231 Mkr (190)
 •        Förvaltningsresultatet ökade till 135 Mkr (109)
 •        Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 514 Mkr (290), motsvarande 2,6 procent
 •        Resultatet före skatt uppgick till 652 Mkr (434)
 •        Resultatet efter skatt uppgick till 525 Mkr (364)
 •        Vinst per aktie uppgick till 6,76kr (4,71) före utspädning, och uppgick till 6,73 kr (4,64) efter utspädning

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • I början av september meddelades att Ulf Nilsson har beslutat att frånträda posten som VD för
  D. Carnegie & Co. Svein Erik Lilleland, för närvarande styrelseledamot, har utsetts till tillförordnad VD.

Kommentar från VD

Fortsatt hög aktivitetsnivå skapar signifikanta värden

 • 351 lägenheter renoverade under kvartalet, totalt 1 166 under året
 • 22 procentig driftnettoförbättring under kvartalet jämfört med tredje kvartalet i fjol förra året
 • 50 procentig ökning av resultatet före skatt jämfört med tredje kvartalet i fjol
 • 20 procent ökning av EPRA NAV under året till 122 kr per aktie

Lägre tryck på bostadsmarknaden

Det har under senaste tiden diskuterats om tillståndet för den privata bostadsmarknaden i Sverige. Antalet lägenheter som för närvarande är ute för försäljning har nått en högstanivå för de senaste nio åren och prisutvecklingen har börjat lätta. På utbudssidan har det också skett en ökad nybyggnation under de senaste åren. I motsats till privatmarknaden för bostäder är tillståndet på hyresmarknaden över hela Sverige, och i synnerhet Storstockholm, fortsatt starkt, med lågt utbud och långa väntelistor. När vi ser framåt känner vi oss trygga över tillståndet för hyresmarknaden och dess fundament.

BID i Valsta (Märsta)

Vi har deltagit i uppstarten av ett BID-projekt (Business Improvement Districts) i området Valsta i Märsta. BID är ett samarbete mellan intressenter i området. De samverkande parterna utgörs av kommunen, fastighetsägare, centrumägare, polisen, kyrkan, lokala Hyresgästföreningen med flera. Projektet syftar till att göra centrumområdet i Valsta till en tryggare och mer attraktiv plats genom välfinansierade åtgärder med gemensam finansiering.

Bergvärme Jordbro

Sveriges största bergvärmeprojekt – sett till antal borrmeter – har under Q3 fortgått enligt plan och kommer att kunna driftsättas under kommande värmesäsong. Anläggningen kommer att värma 1 112 hushåll. Förutom den minskade miljöbelastningen bedömer vi även att uppvärmningskostnaden för dessa fastigheter kommer att kunna minska med cirka 40 procent. Under kvartalet har ytterligare en bergvärmeanläggning driftsatts i Eskilstuna.

Roligt för vår ungdom och barn

Vi är partner för socialt ansvarstagande med ett av Sveriges starkaste varumärken inom idrott – AIK Fotboll. D. Carnegie & Co arrangerar i samarbete med AIK fotboll för ungdomar varje vecka i Husby och under sommaren arrangerade vi två fotbollsskolor för barn i våra områden. 1 000 hyresgäster bjöds också in att se derby mellan AIK och Djurgårdens IF. 22 av hyresgästernas barn som deltagit i nämnda aktiviteter vandrade inför matchen in med spelarna, vilket var mycket uppskattat av barnen och deras familjer.

Vi har också haft 300 ungdomar som är barn till våra hyresgäster som har fått sommarjobba inom vårt bostadsbestånd med olika viktiga uppgifter som målning, reparation och städning med mera.

Ulf Nilsson

I början av september beslutade Ulf Nilsson, D. Carnegie & Co: s VD, att frånträda sitt uppdrag. Vi, ledningsgruppen och styrelsen, vill ta tillfället i akt att tacka honom för hans bidrag till bolaget. Han byggde D. Carnegie & Co till var det är idag och vi är alla tacksamma för detta. Han kommer att saknas på kontoret och vi alla önskar honom lycka till i hans framtida utmaningar.

Tack Ulf!

Stockholm, 27 oktober 2017

SVEIN ERIK LILLELAND

t.f. VD, D. Carnegie & Co

Denna information är sådan information som D. Carnegie & Co är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukningsförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 07.00 (CEST). 

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 30 september 2017 till drygt 20 594 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 30 September 2017 till 1 562 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Om oss

Hembla AB är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. Hembla AB är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar