Hemblas årsredovisning 2018 publicerad på www.hemblagroup.se

12 april 2019  

Årsredovisningen 2018 för Hembla AB finns nu att läsa på hemsidan under

https://www.hemblagroup.se/sv/sektion/finansiell-information/finansiella-rapporter/.

En tryckt version av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för beställning under slutet av april 2019.  

Denna information är sådan information som Hembla AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2019 kl. 17:30 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Svein Erik Lilleland, VD, Hembla AB

+46 (0)8 121 317 25

Jonas Andersson, CFO, Hembla AB

+46 (0)8 121 317 25

Om Hembla

Hembla är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successivupprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen avhyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 31 december 2018 till drygt 31 091 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 31 december 2018 till 1 903 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med nästan obefintlig vakans. Hembla är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Om oss

Hembla AB är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. Hembla AB är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera