Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) (556498-9449) kallas härmed till en extra bolagsstämma fredagen den 23 februari 2018 klockan 15.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på Norrlandsgatan 21 i Stockholm. Inregistrering börjar klockan 14.00.

Rätt att delta vid bolagsstämman 

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 17 februari 2018, dels anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 19 februari 2018, helst före klockan 16.00.

Anmälan ska ske skriftligen till D. Carnegie & Co AB (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm eller via e-post till info@dcarnegie.se. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges.

Ombud 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas utvisande förhållandena på dagen för bolagsstämman. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, som längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets webbplats, www.dcarnegie.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 16 februari 2018 eftersom avstämningsdagen är lördagen den 17 februari 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före den 16 februari 2018 måste underrätta förvaltaren.

Antal aktier och röster 

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 5 369 866 stamaktier av serie A vilka berättigar till fem (5) röster per aktie på stämman och 73 411 910 stamaktier av serie B vilka berättigar till en (1) röst per aktie på stämman, således totalt 78 781 776 aktier och 100 261 240 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning 

  1.                      Stämmans öppnande
  2.                      Val av ordförande vid stämman
  3.                      Upprättande och godkännande av röstlängd
  4.                      Godkännande av dagordningen
  5.                      Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
  6.                      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7.                      Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
  8.                      Stämmans avslutande

Ärende 7 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till årsstämman 2018, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen och ska som högst uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka 1,5 miljarder kronor (före transaktionskostnader). Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § första stycket punkt 1 aktiebolagslagen. Det fullständiga förslaget under ärende 7 på dagordningen hålls tillgängligt hos bolaget på Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm samt på bolagets webbplats, www.dcarnegie.se, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i januari 2018

D. Carnegie & Co AB (publ)

Styrelsen

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 30 september 2017 till drygt 20 594 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 30 september 2017 till 1 562 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Om oss

Hembla AB är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. Hembla AB är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar