Kommuniké från årsstämma i D. Carnegie & Co AB

Vid årsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) (”Bolaget”) den 12 maj 2016 fattades följande beslut. 

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman i D. Carnegie & Co beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2015. Vidare beslutades att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fem ledamöter utan suppleanter. Knut Pousette, Ranny Davidoff, Mats Höglund, Terje Nesbakken och Eva Redhe omvaldes som styrelseledamöter. Knut Pousette omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara två utan revisorssuppleanter. Ingemar Rindstig och Mikael Ikonen, båda från EY, valdes till Bolagets revisorer.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1.200.000 kronor varav styrelsens ordförande ska erhålla 400.000 kronor övriga ledamöter 200.000 kronor vardera. Till Bolagets revisorer ska arvode utgå enligt godkänd löpande räkning.

Beslut avseende valberedning och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer för utseende av valberedningen samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2016)

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2016). Incitamentsprogrammet innefattar en emission av 1.500.000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av stamaktier av serie B i Bolaget. Rätt att teckna teckningsoptioner ska tillkomma Bolagets ledande befattningshavare, mellanchefer och övriga anställda.

Teckningskursen motsvarar marknadsvärdet på teckningsoptionerna, varvid det inte uppkommer några personalkostnader eller sociala avgifter för Bolaget i samband med emissionen. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer utspädningseffekten att motsvara cirka 1,94 procent av aktiekapitalet och 1,52 procent av rösterna i Bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra företags- och fastighetsförvärv, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen.

Beslut om återköps- och överlåtelsebemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna samt möjliggöra säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företags- och fastighetsförvärv, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra omstämpling av aktier samt justera kallelsefristen till extra bolagsstämma.    

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co: +46 (0)8 – 121 317 25
Knut Pousette, Styrelseordförande, D. Carnegie & Co: +46 (0)8 – 121 317 00

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 17.30 den 12 maj 2016

Taggar:

Om oss

Hembla AB är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. Hembla AB är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar