Kommuniké från årsstämma i D. Carnegie & Co AB

Vid årsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) (”Bolaget”) den 10 maj 2017 fattades följande beslut.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2016. Vidare beslutades att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen avseende styrelsens gränser samt att ta bort referensen till klockslag (16:00) avseende anmälan till bolagsstämma i 8§.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sju ledamöter utan suppleanter samt om omval av styrelseledamöterna James Seppala och Svein Erik Lilleland och nyval av Karolina Keyzer, Rolf Buch, Jean-Christophe Dubois, Melissa Pianko och Fredrik Brodin för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara två utan revisorssuppleanter. Ingemar Rindstig och Mikael Ikonen, båda från EY, valdes till Bolagets revisorer.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 250 000 kronor vardera för Rolf Buch, Svein Erik Lilleland, Karolina Keyzer och Fredrik Brodin samt att James Seppala, Melisa Pianko och Jean-Christophe Dubois inte ska erhålla något arvode (i enlighet med nuvarande praxis). Vidare beslutade årsstämman att de tidigare styrelseledamöterna Mats Höglund och Eva Redhe ska erhålla ett extra arvode om 100 000 kronor för arbete i styrelsen under 2016 samt att till Bolagets revisorer ska arvode utgå enligt godkänd löpande räkning.

Beslut avseende valberedning och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer för utseende av valberedningen samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra företags- och fastighetsförvärv, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen.

Beslut om återköps- och överlåtelsebemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna samt möjliggöra säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företags- och fastighetsförvärv, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2017). Incitamentsprogrammet innefattar en emission av 2 730 000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av stamaktier av serie B i Bolaget. Rätt att delta i det långsiktiga incitamentsprogrammet ska tillkomma Bolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare i koncernen.

Teckningskursen motsvarar marknadsvärdet på teckningsoptionerna, varvid det inte uppkommer några personalkostnader eller sociala avgifter för Bolaget i samband med emissionen. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer utspädningseffekten att motsvara cirka 3,5 procent av aktiekapitalet och 2,8 procent av rösterna i Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co                                                                                  +46 (0)8 – 121 317 25

James Seppala, Styrelseordförande, D. Carnegie & Co                                                  +46 (0)8 – 121 317 25

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 17.00 den 10 maj 2017

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 31 mars 2017 till drygt 17 481 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 31 mars 2017 till 1 390 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Om oss

Hembla AB är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. Hembla AB är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar