Hyresgästerna i främsta rummet

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för andra kvartalet 2018 ett ökat resultat efter skatt uppgående till 1 672 miljoner kronor jämfört med 475 miljoner kronor för andra kvartalet i fjol. För första halvåret 2018 uppgick resultatet efter till 1 827 miljoner kronor jämfört med 704 miljoner kronor samma period föregående år.

Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 21,45 kronor (9,10). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 29 procent jämfört med andra kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 145,98 kronor/aktie (113,12). 

Januari – Juni 2018

       Hyresintäkterna ökade till 852 Mkr (702)

       Driftnettot ökade till 431 Mkr (352)

       Förvaltningsresultatet uppgick till 119 Mkr (160)

       Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 2 061 Mkr (695)

       Värdeförändring finansiella instrument uppgick till -44 Mkr (-8)

       Resultatet före skatt uppgick till 2 116 Mkr (913)

       Resultatet efter skatt uppgick till 1 827 Mkr (704)

       Vinst per aktie uppgick till 21,45 kr (9,10) före utspädning och uppgick till 21,40 kr (9,06) efter utspädning

April – Juni 2018

       Hyresintäkterna ökade till 466 Mkr (365)

       Driftnettot ökade till 265 Mkr (205)

       Förvaltningsresultatet uppgick till 118 Mkr (100)

       Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 1 840 Mkr (457)

       Värdeförändring finansiella instrument uppgick till 5 Mkr (21)

       Resultatet före skatt uppgick till 1 927 Mkr (616)

       Resultatet efter skatt uppgick till 1 672 Mkr (475)

       Vinst per aktie uppgick till 18,41 kr (6,14) före utspädning, och uppgick till 18,37 kr (6,11) efter utspädning


Väsentliga händelser under andra kvartalet

       Jonas Andersson utses till ny CFO och ersätter Per-Axel Sundström som beslutat att lämna D. Carnegie & Co.

       Den 26 april tillträdde D. Carnegie & Co 1 274 lägenheter i Stockholm och genomför i samband med transaktionen en riktad emission av aktier till säljaren Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ).

       I början av april tillträdde D. Carnegie & Co 749 lägenheter i Västerås samt 1 420 lägenheter i Stockholmsregionen.

       Vid årsstämman den 8 maj 2018 beslutades om omval av styrelseledamöterna James Seppala, Karolina Keyzer, Melissa Pianko och Fredrik Brodin, respektive nyval av Donatella Fanti. Rolf Buch, Jean-Christophe Dubois och Svein Erik Lilleland var ej tillgängliga för omval.

Kommentar från VD

Det har varit ett spännande och intensivt andra kvartal. För det första, tillträdde vi tre förvärv som tidigare kommunicerats om totalt 3 443 lägenheter i Storstockholm och Västerås. Vi äger nu ett bestånd om 21 478 lägenheter. För det andra, genomförde vi 441 lägenhetsrenoveringar, vilket summerar till 814 renoveringar under de första sex månaderna i år. För det tredje, fortsätter vi att visa ett starkt engagemang genom sociala aktiviteter i våra områden och prioriterar våra hyresgäster först. Slutligen noterade vi att flera stora internationella aktörer tog steget in på den svenska marknaden för bostadsfastigheter. Jag tror att de också ser vad vi ser när det kommer till detta väldigt attraktiva tillgångsslag.

Samma strategi och fler hyresgäster

Vi tillträdde tre förvärv i April; 749 lägenheter i Västerås, 1 420 lägenheter i Södertälje och Nynäshamn, och 1 274 lägenheter i Alby, Stockholm. Dessa förvärv passar vår portfölj och affärsstrategi väl, vilket gör det möjligt för oss att renovera och förbättra våra nya hyresgästers hem samtidigt som vi fortsätter att vara en ansvarsfull bostadsägare långsiktigt som erbjuder förstklassig hyresgästservice i Storstockholm och Mälardalen. Vi arbetar också kontinuerligt med att utöka vår bostadsportfölj genom ytterligare förvärv.

Renovera på rätt sätt och skapar värde

Vi tror att renovera på rätt sätt är en av våra viktigaste drivkrafter för att skapa värde. Vårt sätt att renovera lägenheter, fastigheter, gemensamma utrymmen, lekplatser, för att lyfta kvaliteten och värdet på ett helt bostadsområde differentierar oss på marknaden och gynnar alla våra intressenter. Våra investeringar och renoveringar är omfattande och tar tid men vi är övertygade om att vi renoverar på rätt sätt och att vi är på rätt väg. Totalt genomfördes 441 lägenhetsrenoveringar under andra kvartalet, vilket summerar till 814 renoverade lägenheter under de första sex månaderna i år. Under de senaste åren har vi varit fast beslutna att följa vår affärsstrategi att genomföra omfattande renoveringar på rätt sätt, lyfta våra områden till dagens standard, vara aktiva genom sociala engagemang och, viktigast, att placera våra hyresgäster först. På grund av ett starkt intresse bland investerare på fastighetsmarknaden för bostäder, och särskilt för vårt segment, har vår affärsstrategi resulterat i en accelererande värdering detta kvartal. Värdeförändringen för förvaltningsfastigheter uppgick till 1 840 Mkr i andra kvartalet och EPRA NAV uppgick till 145,98 kr per aktie, upp 29 procent jämfört med samma period förra året. Vår strategi fungerar!

Den fortsatt betydande tillväxten i såväl inhemsk som internationell efterfrågan hos investerare (såsom Starwood och Vonovias nyligen förvärvade stora andelar i bostadsbolaget Victoria Park till exempel) för svenska bostadsfastigheter stärker dessutom vår modell och affärsutsikter ytterligare. Detta bekräftar den potential som vår affärsstrategi har och validerar vår renoveringsmodell för att förbättra hyresgästernas hem och bostadsområden.

Fortsätter våra sociala engagemang

En viktig del av vår verksamhet är att främja sociala engagemang tillsammans med kommuner, fastighetsägare och andra föreningar för våra hyresgäster. Under andra kvartalet arrangerade vi ett antal fotbollsevent för cirka 60 barn till våra hyresgäster i Jordbro med AIK Fotboll, ett samarbete vi utökat i år. AIK Fotbolls Henok Goitom besökte skolan och pratade med barnen om hur det är att vara en professionell fotbollsspelare och gav goda råd till barnen. Ett annat sportevenemang organiserades tillsammans med Djurgården Hockey i Husby där barn kunde låna utrustning och skridskor. Vi anordnar evenemang som dessa för våra hyresgästers barn, en möjlighet att hitta nya vänner och ha kul tillsammans.

Framtida marknadsförhållanden och föreslagna ränteavdrag

Om vi blickar framåt ser vi fortsatt mycket positivt på utsikterna för bostadshyresmarknaden i Sverige, trots en viss osäkerhet kring vissa utvecklare av bostadsrätter. Vi kommer att noggrant undersöka de föreslagna reglerna för ränteavdrag och hur detta kan påverka vårt företag, även om vår initiala uppfattning är att effekterna blir små.

 Jag vill tacka Rolf Buch och Jean-Christophe Dubois, som har avgått från vår styrelse i maj i år, för deras ovärderliga bidrag till D. Carnegie & Co.

 Slutligen vill jag tacka Pax (Per-Axel Sundström), vår CFO sedan bolagets start, som har bestämt sig för att lämna oss. Han har varit en driftkraft bakom företaget från dag ett. Samtidigt är jag väldigt glad att se Jonas Andersson, som har varit med oss sedan 2015, som hans efterträdare.

Stockholm 13 juli, 2018

Svein Erik Lilleland

VD för D. Carnegie & Co

Denna information är sådan information som D. Carnegie & Co är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukningsförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 juli 2018 kl. 07.00 (CEST). 

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 30 juni 2018 till drygt 28 761 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 30 juni 2018 till 1 874 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Om oss

Hembla AB är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans.

Prenumerera