Kommentar med anledning av Blackstones andra tillträde till aktier i D. Carnegie & Co AB (publ)

D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) noterar att Vega Holdco Sarl (”Vega”), ett bolag som helägs av fastighetsfonder rådgivna av Blackstone Group L.P., den 13 oktober 2016 offentliggjorde att det andra tillträdet av aktier i Bolaget, som Bolaget rapporterat om den 15 juli 2016 och den 25 augusti 2016, har skett. Efter tillträdet äger Vega aktier motsvarande 40 procent av rösterna och 32 procent av totala antalet aktier i Bolaget och kontrollerar, genom överenskommelse med Kvalitena AB och Frasdale Int. BV, 53 procent av rösterna. Vega meddelar också att de kommer offentliggöra ett budpliktsbud senast den 10 november 2016 avseende de kvarvarande aktierna i D. Carnegie & Co till ett pris om 100 kronor per aktie.

Den oberoende budkommitté som styrelsen inom sig utsett för att utvärdera och uttala sig om ett eventuellt budpliktsbud noterar Vegas offentliggörande och inväntar sådan vidare information från Vega som utlovas.

Stockholm den 14 oktober 2016
D. Carnegie & Co AB (publ)
Den oberoende budkommittén

För mer information, vänligen kontakta
Mats Höglund, styrelseledamot och budkommitténs ordförande, tel +46 705 93 24 63

Denna information är sådan information som D. Carnegie & Co AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2016 kl. 07.00 CET.

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare renoveringsmetoden Bosystem, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 30 juni 2016 till drygt 15 205 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 30 juni 2016 till 1 349 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar