Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2000

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2000 · Resultatet efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 29 % till 203,3 MSEK (157,5) · Resultatet efter finansnetto ökade med 25 % till 223,2 MSEK (179,0) · Resultatet för det fjärde kvartalet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 38 % till 72,6 MSEK (52,7) - det bästa resultatet på åtta kvartal · En ny koncernstruktur, med fyra affärsområden, har etablerats som bas för fortsatt internationell expansion · Flytt av Motecos antenntillverkning till Asien har inletts. Samtliga kostnader har belastat det fjärde kvartalet. · Förvärv av Berendsens nordiska hydraulikverksamhet samt Brown & Sharpes mätteknikverksamhet med en sammanlagd omsättning om ca 4 miljarder SEK · Under 2000 samt hittills i år har bolag med en sammanlagd omsättning om ca 2 miljarder SEK avyttrats För ytterligare information kontakta: Ola Rollén, VD, Hexagon AB, telefon 08-601 26 20 Hexagon AB (publ) Tel 08 - 601 26 20 Box 1112 Fax 08 - 601 26 21 131 26 Nacka Strand www.hexagon.se E-mail postmaster@hexagon.se Fjärde kvartalet 2000 Faktureringen i koncernen uppgick till 1 416 Mkr (1 246), en ökning med 14 %. I jämförbar struktur ökade faktureringen med 11 %. Orderingången ökade med 12 % (9 % i jämförbar struktur) och uppgick till 1 395 Mkr (1 277). Resultatet efter finansnetto, före jämförelsestörande poster, ökade med 38 % till 72,6 Mkr (52,7). I detta resultat har bluetoothbolaget, gigaAnt AB, belastat kvartalet med -6,4 Mkr (0,0). Rörelsemarginalen var 6,1 % (5,0 %) under det fjärde kvartalet. Kvartalssiffror 1999 2000 Kv. Kv. Kv. Kv. Kv. Kv. Kv. Kv. 1 2 3 4 1 2 3 4 Orderingång 1 1 1 1 1 1 1 1 222 237 056 251 292 343 184 395 Fakturering 1 1 1 1 1 1 1 1 207 195 019 246 210 289 184 416 Resultat efter 58 32 37 52 47 122 61 - 7 finansnetto Rörelsemarginal* 3,8 3,6 3,9 5,0% 4,4 5,0 3,6 6,1 % % % % % % % *= Rensat för realisationsresultat samt jämförelsestörande poster Under fjärde kvartalet har resultatet belastats med jämförelsestörande resultatposter. Dotterbolaget Moteco har lagt upp en strukturreserv om 60 Mkr för att flytta produktionen till Asien. Värdet på tillgångarna i dotterbolaget Johnson Metal Bearing Components (JMBC) i Norge har skrivits ned med 14,4 Mkr. JMBC hade en fakturerad försäljning om 149 MNOK och en löpande resultattakt om ca -25 MNOK. Tack vare åtgärder under det tredje kvartalet stannade JMBCs förlust vid -14,3 Mkr för år 2000. Bolaget har efter rapporttidens utgång avyttrats till bokfört värde. Utöver dessa två poster har poster av engångskaraktär belastat resultatet med -4,8 Mkr (0,7). Resultatet efter finansnetto uppgick härefter till - 6,6 Mkr (52,0). 1 januari - 31 december 2000 Ny koncernstruktur En renodling av Hexagon mot ett fåtal kärnaffärer pågår. En ny koncernstruktur, med fyra affärsområden, har etablerats som bas för fortsatt internationell expansion. I linje med denna strategi har Hexagon förvärvat Berendsen Nordic, och tillsammans med Dacke Hydraulik skapat en företagsgrupp med en marknadsledande position inom hydraulikområdet. Vidare har Brown & Sharpe Inc, världsledande inom geometrisk mätteknik, förvärvats. Under 2000 samt inledningen av 2001 har Norfoods, JMBC, AKA Industriprodukter samt Gustaf Fagerberg avyttrats. Hexagon Automation Basen för detta affärsområde är Dacke Hydraulik. Dacke förvärvade Berendsens nordiska verksamheter. Affärsområdet kommer att fortsätta expandera inom eftermarknad, vindkraft samt geografiskt. Affärsområdet omsätter 2,2 miljarder kronor. Hexagon Engineering Basen för detta affärsområde är bolagen SwePart, Johnson Industries, Gislaved samt innehavet i VBG. Den gemensamma nämnaren för bolagen är att man är underleverantör av komponenter och system till OEM-köpare. Engineering har ett flertal intressanta expansionsprojekt som kommer att leda till nya strukturer. Affärsområdet omsätter ca 2,1 miljarder kronor. Hexagon Wireless Affärsområdets mål är att förstärka Motecos ställning som en ledande leverantör av antenner till mobiltelefoner samt att positionera gigaAnt som en av de största tillverkarna av antenner för Bluetoothapplikationer. Affärsområdet omsätter cirka 200 miljoner kronor. Hexagon Metrology Affärsområdet kommer, initialt, bestå av Brown & Sharpe. Förvärvet beräknas slutföras under det första kvartalet 2001. Affärsområdet beräknas omsätta cirka 290 MUSD ( 2,8 miljarder kronor). Behovet av geometrisk mätteknik ökar. Branschen är samtidigt fragmenterad, varför Hexagon ser goda möjligheter till expansion, såväl organiskt som via förvärv. Koncernens fakturering och resultat Faktureringen i koncernen uppgick till 5 099 Mkr (4 667) en ökning med 9 %. I jämförbar struktur ökade faktureringen med 7 %. Resultatet efter finansnetto uppgick till 223,2 Mkr (179,0) inklusive jämförelsestörande poster om 13,6 Mkr. Den jämförelsestörande posten består av intäkt från SPP: s överskott om 73,6 Mkr samt strukturkostnader för flyttning av Motecos produktion till Asien om 60,0 Mkr. I årets resultat ingår dessutom realisationsresultat vid försäljning av koncernföretag med 18,6 Mkr ( 14,9). Dessutom har engångsnedskrivningar av tillgångar, reserveringar samt övriga poster av engångskaraktär belastat resultatet med 12,3 Mkr. Exklusive jämförelsestörande poster och realisationsresultat ökade resultatet efter finansnetto med 29 % till 203,3 Mkr (157,5). Orderingång Under 2000 ökade orderingången i jämförbar struktur med 8 %. I redovisad struktur ökade orderingången med 9 % till 5 214 Mkr (4 766). Förvärv, avyttringar Under första kvartalet har Nybro Stålprodukter inom Johnson Industries förvärvat ett mindre bolag, Sweden Eurosteel AB, som ett led i att utveckla e-handel inom stålsidan. Dacke Hydraulik har förvärvat GL Hydraulik AB, som är inriktat på service och underhåll. Under mars avyttrades verksamheten i AKA VVS AB. Den 13 juni 2000 förvärvades Berendsen PMC: s hydraulikverksamhet i Norden för 177 Mkr. Berendsen PMC omsätter drygt 1,1 miljarder kronor på helårsbasis. Förvärvet påverkade Hexagons vinst positivt redan under innevarande år. Hexagons dotterbolag Dacke Hydraulik är genom förvärvet marknadsledande inom hydraulik i Norden. Med effekt från 1 juli 2000 har Hexagon avyttrat hela verksamheten i Norfoods inom det tidigare affärsområdet Industriell Livsmedelsteknik med ett realisationsresultat på 30,7 Mkr. Norfoods hade en omsättning på 837 Mkr samt ett resultat före skatt om 4,0 Mkr under 1999. Den 17 november 2000 lade Hexagon ett bud på Brown & Sharpes mätteknikrörelse. Budet är på cirka 170 MUSD. Mätteknikrörelsen, som är världsledande, omsätter cirka 290 MUSD och har ett resultat före finansiella poster och skatt om cirka 18-22 MUSD. Affären beräknas slutföras under det första kvartalet 2001. Efter periodens utgång har Johnson Metal Bearing Components, JMBC, sålts. Bolaget, som ingick i Johnson Industries, hade år 2000 en omsättning på 149 MNOK samt en förlusttakt om cirka -25 MNOK före det initierade vinstförbättringsprogrammet . Efter periodens utgång, med effekt från 1 januari 2001, har största delen av AKA Industriprodukters samt Gustaf Fagerbergs verksamheter avyttrats till Indutrade AB. Avyttringen frigör likvida medel om ca 400 Mkr och genererar en realisationsvinst om cirka 20 Mkr . Lönsamhet Avkastningen på genomsnittligt eget kapital var 14 % (9) efter det att resultatet belastats med skatt. Avkastningen på genomsnittligt sysselsatt kapital uppgick till 13 % (10). Koncernens finansiella ställning Soliditeten uppgick per den 31 december 2000 till 44 % (47) efter årets utdelning om 74 Mkr (74). Det egna kapitalet var 1 530 Mkr (1 399). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 424 Mkr (322). Kreditlöfte finns, i form av syndikerat lån, om cirka 712 Mkr (841). Nettoskuld i koncernen var 639 Mkr (652) och nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,42 ggr (0,47). Räntetäckningsgraden var 4,4 ggr (4,5). I samband med budet på Brown & Sharpe avtalades om en kortfristig finansieringslösning, om maximalt 270 MUSD, för att överbrygga tiden till att en långsiktig finansieringsstruktur, i form av ett nytt syndikerat lån, är på plats. Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 162 Mkr (213) och försäljningar av anläggningstillgångar har skett med 12 Mkr (43). Investering i aktier var 5 Mkr (7). Avskrivningarna var 203 Mkr (190). Årets skattekostnad 19,1 Mkr förklaras av att Hexagon utnyttjat förlustavdrag, med cirka 275 Mkr, i den svenska verksamheten. Återstående förlustavdrag uppgår till cirka 676 Mkr. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet var 378 Mkr (241), vilket motsvarar 25,59 kronor per aktie (16,29). Det operativa kassaflödet försämrades till 122 Mkr (168). (Mkr) 2000 1999 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet 378 241 Förändringar av rörelsekapitalet -107 97 Kassaflöde från den löpande verksamheten 271 338 Nettoinvesteringar i ordinarie -149 - 170 verksamhet Operativt kassaflöde 122 168 Kassaflöde från övriga 2 -80 investeringsverksamheten Kassaflöde från 37 - 117 finansieringsverksamheten Utdelning -74 - 74 Förändring likvida medel 87 - 103 Fakturering och resultat inklusive utfördelade goodwillavskrivningar per affärsområde (affärsområdena anges med rörelseresultat exklusive SPP- medel och andra jämförelsestörande poster) Mkr Fakturering Resultat 2000 1999 2000 1999 Hexagon Automation 1 214 533 55,0 28,2 Hexagon Engineering 2 195 1 878 132,7 118,0 Hexagon Wireless 206 216 - 1,3 11,1 Hexagon Metrology - - - - Övriga bolag* 1 512 2 80,2 68,3 064 Realisationsresultat - - 18,6 14,9 Jämförelsestörande poster - - 13,6 - Finansnetto - - - - 43,7 30,2 Koncernjusteringar och -28 -24 - - moderbolag 22,1 21,5 Koncern 5 099 4 667 223,2 179,0 * Under vriga bolag redovisas Norfoods Jan-juni, samt AKA och Fagerberg under Jan-dec. Hexagon Automation Faktureringen inom affärsområdet uppgick till 1 214 Mkr (533). Orderingången ökade till 1 206 Mkr (539). I jämförbar struktur ökade faktureringen med 5 % samt orderingången med 6 %. Rörelseresultatet exklusive SPP-medel ökade med 95 % och uppgick till 55,0 Mkr (28,2). Berendsen PMC Norden förvärvades den 13 juni 2000 och ingår i räkenskaperna från detta datum. Integrationsprocessen av de förvärvade Berendsenbolagen löper enligt plan. Hexagon Engineering Faktureringen inom affärsområdet ökade med 17 % till 2 195 Mkr (1 878). Orderingången steg med 15 % till 2 228 Mkr (1 932). Rörelseresultatet exklusive SPP-medel ökade med 12 % till 132,7 Mkr (118,0). Efter periodens utgång har Johnson Metal Bearing Components avyttrats. Avyttringen beräknas få en positiv effekt på rörelseresultatet. Gislaved och SwePart ökade rörelseresultatet kraftigt medan Johnson Industries halverade vinsten. Hexagon Wireless Faktureringen inom verksamhetsområdet Hexagon Wireless minskade till 206 Mkr (216) och rörelseresultatet exklusive SPP-medel och omstruktureringskostnader försämrades till -11,1 Mkr (1,3). Hexagon har under året startat dotterbolaget gigaAnt AB, med inriktning på antennlösningar för Bluetooth. Faktureringen under året är 0,8 Mkr (0) och rörelseresultatet, som följer uppgjord plan, var -13,6 Mkr (0). Motecos (antenner till mobiltelefoner) orderingång var 6 % sämre än under föregående år och faktureringen var 5 % sämre beroende på förskjutning och nedläggning av betydande kundprojekt. Motecos fakturering var 4% bättre under det fjärde kvartalet varför rörelseresultat för det fjärde kvartalet, före strukturkostnader och SPP-medel, var + 5,3 Mkr. helårsresultatet blev 2,5 Mkr (1,3). Efter kvartalets utgång har Hexagon Wireless beslutat att flytta all Motecos produktion från Sverige till sina anläggningar i Asien. Omstruktureringskostnaden för flytten om 60 Mkr, belastar det fjärde kvartalet. Besparingarna uppgår till cirka 45 Mkr per år och når full effekt under det andra halvåret 2001. Hexagon Metrology Förvärvsprocessen löper enligt plan. Tidpunkten för förvärvet är beroende av ett godkännande från SEC (Securities and Exchange Commission). Affären beräknas slutföras under det första kvartalet 2001. Övriga bolag AKA och Fagerbergs utveckling har varit bra under året. Under övriga bolag redovisas även Norfoods, som avyttrades vid halvårsskiftet. Intressebolaget VBG AB bidrar till Hexagons resultat enligt kapitalandelsmetoden med 23,7 Mkr (25,6). Aktiedata Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 13,57 kr (8,61). Synligt eget kapital per aktie den 31 december 2000 var 103 kr (95) och börskursen var 120 kr (134). Antalet aktier var vid periodens slut 14 793 182, vilket var oförändrat jämfört med föregående år. Ett optionsprogram för ledande befattningshavare har etablerats under året. Moderbolaget Moderbolagets resultat efter finansnetto var 28,1 Mkr (141,3). Soliditeten i moderbolaget var 46 % (56). Det synliga egna kapitalet inklusive kapitalandelen av obeskattade reserver uppgick till 1 087 Mkr (1 226). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 211 Mkr (172). Aktieutdelning Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman att besluta om en utdelning om 5,00 kr (5,00), vilket motsvarar 74 Mkr (74,0). Utdelningen utgör 37 % (58) av vinsten per aktie efter skatt. Den oförändrade utdelningsnivån föreslås med tanke på den kraftiga expansion som Hexagon står inför. Rapporttillfällen 2001 Kvartal 1-2001 7 Maj 2001 Kvartal 2-2001 6 Augusti 2001 Kvartal 3-2001 30 Oktober 2001 Årsredovisning och bolagsstämma Årsredovisningen beräknas bli publicerad och utskickad under vecka 16 och kommer att hållas tillgänglig från och med den 18 april 2001 på bolagets huvudkontor. Hexagon AB:s ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 7 maj 2001, kl 17,00 i Stockholm. (IVA, Grev Turegatan 14). Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 27 april 2001 och anmäla deltagandet till Hexagons huvudkontor senast den 2 maj 2001. Landskrona den 12 februari 2001 HEXAGON AB (publ Styrelsen Koncernresultaträkning i sammandrag (Mkr) 2000 1999 2000 1999 Kvartal 4 Kvartal 4 helår helår Nettoomsättning 1 416,2 1 246,5 5 098,8 4 667,2 Bruttoresultat 343,0 259,2 1 132,8 954,0 Försäljningskostnader - 157,0 - 118,1 - 526,3 - 456,4 Administrationskostnader - 116,6 - 86,7 - 379,2 - 320,3 mm Forsknings- och - 6,9 - 5,9 - 26,6 - 23,7 utvecklingskostnader Övriga 6,7 7,2 9,8 14,9 rörelseintäkter/kostnade r Jämförelsestörande - 52,0 - 13,6 - poster Andel av intressebolags 5,1 6,3 24,2 25,8 resultat Resultat från andelar i - 15,0 - 4,5 18,6 14,9 koncernföretag Rörelseresultat 7,3 57,5 266,9 209,2 Finansiella intäkter och - 13,9 - 5,5 - 43,7 - 30,2 kostnader Resultat efter - 6,6 52,0 223,2 179,0 finansnetto Skatt 12,5 - 16,3 -19,1 - 50,1 Minoritetsandelar - 1,1 - 0,2 - 3,4 - 1,5 Periodens resultat 4,8 35,5 200,7 127,4 Avskrivningar ingår i 51,8 - 47,9 - 202,9 - 190,1 resultatet med Nyckeltal 2000 1999 Helår helår Vinst per aktie efter skatt (kr) 13,57 8,61 Kassaflöde per aktie (kr) 25,59 16,29 Avkastning på eget kapital efter 14 9 skatt (%) Avkastning på sysselsatt kapital 13 10 (%) Soliditet (%) 44 47 Synligt eget kapital per aktie (kr) 103 95 Börskurs (kr) 120 134 Genomsnittligt antal aktier i 14 793 14 793 tusental Koncernbalansräkning i sammandrag (Mkr) 2000-12-31 1999-12-31 Goodwill 256,8 321,0 Övriga anläggningstillgångar 1 216,2 1 128,9 Summa anläggningstillgångar 1 473,0 1 449,9 Övriga omsättningstillgångar 1 806,8 1 462,6 Kassa och bank 194,1 107,0 Summa omsättningstillgångar 2 000,9 1 569,6 SUMMA TILLGÅNGAR 3 473,9 3 019,5 Eget kapital 1 329,6 1 271,5 Periodens resultat 200,7 127,4 Summa eget kapital 1 530,3 1 398,9 Minoritetsintressen 13,2 9,7 Räntebärande avsättningar och 873,7 758,8 skulder Ej räntebärande avsättningar och 1 056,7 852,1 skulder Summa avsättningar och skulder 1 930,4 1 610,9 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 3 473,9 3 019,5 OCH SKULDER ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT01290/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT01290/bit0003.pdf

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar