Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2000

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2000 Första kvartalet 2000 · Resultatet före skatt ökade med 27 % till 45,2 Mkr (35,6) exklusive reavinster · Orderingången ökade med 11 % i jämförbar struktur · Faktureringen ökade med 5 % i jämförbar struktur · Hexagons dotterbolag Dacke Hydraulik förvärvar den 4 maj 2000 Berendsen PMC Norden För ytterligare information kontakta: Ola Rollén, VD, Hexagon AB, telefon 070 - 511 61 73 Claes Lindkvist, Investor Relations, Hexagon AB, telefon 070 - 585 18 67 Prenumerationsmöjlighet för Hexagons finansiella information finns att tillgå per e-mail på www.hexagon.se Välj Rapporter alternativt Pressreleaser. Hexagon AB (publ) Tel 0418 - 44 92 00 Kronobryggan Fax 0418 - 44 92 08 261 31 LANDSKRONA www.hexagon.se postmaster@hexag on.se Resultat och fakturering första kvartalet 2000 Resultatet efter finansnetto uppgick till 46,9 Mkr (57,9). Under första kvartalet 1999 avyttrades AKA Tempcold med en realisationsvinst om 22,3 Mkr. Under första kvartalet i år har AKA VVS avyttrats med en realisationsvinst om 1,1 Mkr. Exklusive realisationsvinster har resultatet ökat med 27 % till 45,2 Mkr (35,6). Resultatförbättringen beror framförallt på högre fakturering i jämförbar struktur. Faktureringen var 1 210 Mkr (1 207). I jämförbar struktur ökade faktureringen med 5 %, från 1 152 Mkr till 1 210 Mkr. Ökningen i faktureringen beror främst på bättre efterfrågan för flertalet av Hexagons dotterbolag. Kvartalssiffror 1999 2000 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Orderingång 1 1 1 1 1 222 237 056 251 292 Fakturering 1 1 1 1 1 207 195 019 246 210 Resultat efter 58 32 37 52 47 finansnetto Orderingång Under första kvartalet 2000 ökade orderingången i jämförbar struktur med 11 %. I redovisad struktur ökade orderingången med 6 % till 1 292 Mkr (1 222). Hexagon följer orderingångsutvecklingen i jämförbar struktur och i säsongsrensad helårstakt, baserad på utfall av de senaste tre månaderna. Efter en svag inledning av 1999 med fallande orderingång förbättrades läget något under sommaren och tidig höst. Under fjärde kvartalet 1999 steg orderingången betydligt och förbättringen fortsatte in i första kvartalet 2000 dock i något lägre takt, vilket framgår av nedanstående diagram. Orderingångsförbättringen påverkar faktureringen positivt sedan november 1999. Orderingångstakten på helårsbasis var 5 060 Mkr i mars 2000 jämfört med 4 570 Mkr ett år tidigare, en ökning med 11 %. Alla värden är på helårsbasis och avser jämförbar struktur. Antal anställda Antalet anställda har under första kvartalet ökat till 3 815 jämfört med 3 742 vid årsskiftet 1999-12-31. Ökningen har till övervägande del skett inom Gislaved Gummis bolag i Sri Lanka. Förvärv och avyttringar Under första kvartalet har Nybro Stålprodukter inom Johnson Industries förvärvat ett mindre bolag Eurosteel AB, som ett led i att utveckla e- handel inom stålsidan. Dacke Hydraulik har förvärvat GL Hydraulik AB, som är inriktat på service och underhåll. Under mars avyttrades verksamheten i AKA VVS AB. Efter rapportperiodens utgång har Hexagon förvärvat Berendsen PMC:s hydraulikverksamhet i Norden, vilken omsätter drygt 1,1 miljarder kronor på helårsbasis. Förvärvet beräknas påverka Hexagons vinst positivt redan under innevarande år. Förvärvspriset är 204 MDKK, vilket är cirka 30 MDKK under bolagets justerade egna kapital. En omstruktureringsreserv kommer att läggas upp i Hexagon innebärande att förvärvsgoodwill uppkommer med cirka 20 MDKK. Hexagon blir genom förvärvet marknadsledande inom hydraulik i samtliga nordiska länder. Lönsamhet Avkastningen på genomsnittligt eget kapital var 10 % (12) efter det att resultatet belastats med full skatt. Avkastningen på genomsnittligt sysselsatt kapital uppgick till 10 % (13). Koncernens finansiella ställning Soliditeten uppgick per den 31 mars 2000 till 47 % (45). Det synliga egna kapitalet var 1 431 Mkr (1 392). Inklusive övervärden i marknadsnoterade aktier uppgick justerat eget kapital till 1 493 Mkr (1 467). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 344 Mkr (377). Kreditlöfte finns, i form av syndikerat lån, om cirka 848 Mkr (780). Nettoskuld i koncernen var 700 Mkr (649) och nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,49 ggr (0,47). Räntetäckningsgraden var 5,4 ggr (4,8). Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 27 Mkr (42) och försäljningar av anläggningstillgångar har skett med 2 Mkr (6). Avskrivningarna var 48 Mkr (49). Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet var 72 Mkr (32), vilket motsvarar 4,87 kronor per aktie (2,16). Det operativa kassaflödet förbättrades till -17 Mkr (-42). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/07/10/20010710BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/07/10/20010710BIT00370/bit0001.pdf

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar