Förändring av antalet aktier och röster

Det teckningsoptionsprogram för koncernledning, divisionschefer, övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes vid en extra bolagsstämma den 15 december 2011 (Teckningsoptionsprogram 2011/2015) har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget under december 2015 har ökat med totalt 214 780 aktier av serie B och 214 780 röster genom utnyttjande av teckningsoptioner för nya aktier i Hexagon AB.

Per den 30 december 2015 finns sammanlagt 360 337 142 aktier i bolaget, varav 15 750 000 av serie A med tio röster vardera och 344 587 142 av serie B med en röst vardera.

Det totala antalet röster i Hexagon per den 30 december uppgår till 502 087 142.

För ytterligare information kontakta: 
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Detta pressmeddelande utgör sådan information som Hexagon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2015 kl 14:00 CET.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 16 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com

Prenumerera

Dokument & länkar