Halvårsrapport januari – juni 2012

Andra kvartalet 2012 – Fortsatt hög tillväxt med starka och ytterligare förbättrade marginaler

 • Försäljningen ökade med 19 procent till 2 121 MSEK (1 776).
 • Rörelseresultatet ökade kraftigt med 25 procent till 287 MSEK (230).
 • Rörelsemarginalen förbättrades till 13,5 procent (13,0).
 • Resultat efter skatt ökade till 194 MSEK (158).
 • Resultat per aktie ökade till 5,63 SEK (4,58).
 • Det operativa kassaflödet var starkt och ökade till 351 MSEK (201).

Första halvåret 2012 – Fortsatt hög tillväxt med starka och förbättrade marginaler

 • Försäljningen ökade med 20 procent till 4 263 MSEK (3 562).
 • Rörelseresultatet ökade kraftigt med 27 procent till 559 MSEK (440).
 • Rörelsemarginalen förbättrades till 13,1 procent (12,4).
 • Resultat efter skatt ökade till 375 MSEK (297).
 • Resultat per aktie ökade till 10,89 SEK (9,30). Ökningen var 26 procent jämfört med första halvåret 2011 (8,63 SEK) baserat på faktiskt antal aktier efter nyemissionen mars 2011.
 • Det operativa kassaflödet var starkt och ökade till 591 MSEK (344).

VD-kommentar

"Andra kvartalets resultat var HEXPOL-koncernens bästa hittills. Tillväxten var fortsatt hög med en försäljningsökning på 19 procent till 2 121 MSEK (1 776). Vi ökade också vår rörelsemarginal tack vare bra effektivitet i våra anläggningar. Försäljningen i NAFTA var fortsatt stark, särskilt i Mexiko. Europa visade återigen upp en mer splittrad bild, men huvuddelen av vår försäljning finns i centrala och östra Europa där vår försäljning var stabil jämfört med föregående kvartal. Rörelseresultatet förbättrades kraftigt till 287 MSEK (230), en ökning med 25 procent. Det operativa kassaflödet var återigen starkt och uppgick till 351 MSEK (201), en ökning med 75 procent. Resultat per aktie uppgick till 5,63 SEK (4,58), en ökning med 23 procent.

Första halvårets tillväxt och resultatutveckling har varit stark. HEXPOL:s resultat per aktie ökade till 10,89 SEK (8,63 SEK) baserat på faktiskt antal aktier efter nyemissionen mars 2011. Det operativa kassaflödet var återigen starkt och vi förbättrade våra rörelsemarginaler.”

Georg Brunstam, VD och koncernchef


För mer information kontakta:

Georg Brunstam, VD och Koncernchef
Tel: 46 708 55 12 51

Urban Ottosson, Ekonomi- och Finanschef/ IR-ansvarig
Tel: 46 767 85 51 44

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymera blandningar (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar, den globala fordonsindustrin och verkstadsindustrins systemleverantörer samt medicinteknisk industri. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2011 uppgick till 7 197 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 3 100 anställda i tio länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Denna rapport kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. "förutser", "tror", "beräknar", "förväntar", "avser", "planerar" och "projicerar" förekommer i denna rapport är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan, marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar HEXPOL-ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på HEXPOL-ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. HEXPOL har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Informationen är sådan som HEXPOL AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 19 juli 2012 kl. 12:00.

Taggar:

Om oss

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transport-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik, tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Prenumerera