MBO av Hoist International AB Offentligt erbjudande om 18 kr kontant för varje aktie

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt distribueras till eller inom USA, Kanada, Australien eller Japan. Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. MBO av Hoist International AB Offentligt erbjudande om 18 kr kontant för varje aktie Hoist Intressenter AB ("HIAB") offentliggör härmed ett kontanterbjudande att förvärva samtliga utestående aktier och teckningsoptioner ("Erbjudandet") i Hoist International AB ("Hoist"). Vidare kommer utestående konvertibla skuldförbindelser att kunna förtidsinlösas hos Hoist. *För varje aktie i Hoist erbjuds 18 kronor kontant. *För varje teckningsoption av serie 2001/2004 erbjuds 5 öre kontant. *Konvertibla skuldförbindelser av serie 2001/2006 kommer efter Erbjudandets fullföljande att kunna förtidsinlösas hos Hoist med nominellt belopp jämte upplupen ränta fram till dagen för betalning. *Det totala värdet av Erbjudandet avseende utestående aktier uppgår till cirka 279 miljoner kronor (Budvärdet för utestående teckningsoptioner understiger 0,1 miljoner kronor). Det totala budvärdet inklusive konvertibla skuldförbindelser uppgår till cirka 373 miljoner kronor. Courtage utgår ej. *Erbjudandet motsvarar en premie om 28,6 procent jämfört med den sista betalkursen för Hoists B-aktier den 18 december 2003, vilket var sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, och en premie om 25,9 procent jämfört med den volymvägda sista betalkursen för Hoists B-aktier under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet. *Erbjudandet lämnas av HIAB med medverkan av medlemmar i Hoists styrelse och ledning, s k Management Buy-out. HIAB ägs till 100 procent av Hoist Investments S.A. som ägs till lika delar av en familjestiftelse upprättad av Erik Fällström och av Mikael Wirén via bolag. Hoist Investments S.A. och Hoists största aktieägare Deutsche Bank AG har ingått ett avtal enligt vilket Deutsche Bank AG kommer att bli delägare i HIAB och delta i Erbjudandet på budgivarsidan. Tillsammans äger och kontrollerar Deutsche Bank AG, den av Erik Fällström upprättade familjestiftelsen och Mikael Wirén via bolag cirka 34,5 procent av kapitalet och rösterna i Hoist. Roger Barris, som företräder Deutsche Bank, och Mikael Wirén är styrelseledamöter i Hoist. Erik Fällström är styrelsesuppleant. *Den oberoende delen av styrelsen ställer sig positiv till Erbjudandet och kommer att acceptera Erbjudandet beträffande egna innehav. *Ett prospekt som beskriver Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 21 januari 2004. Anmälningsperioden för Erbjudandet beräknas att inledas omkring den 23 januari 2004 och avslutas omkring den 20 februari 2004. Redovisning av likvid beräknas ske omkring den 1 mars 2004 efter offentliggörande av att Erbjudandet kommer att fullföljas. *Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv (NBK-reglerna), innehållande bl a bestämmelser tillämpliga om styrelseledamöter eller ledande befattningshavare i målbolaget deltar i ett offentligt erbjudande (s k management buy-out, MBO), och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av dessa regler gäller för Erbjudandet såsom dessa är i kraft och tolkas vid offentliggörandet. *Hoist är ett svenskt aktiebolag vars affärsidé är att förvärva förfallna krediter, företrädesvis från banker. Hoists B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista sedan maj 1998. För ytterligare information: Erik Fällström telefon 08- 555 177 90 erik.fallstrom@hoistkredit.se Marcus Wallinder telefon 0706/51 35 53 marcus.wallinder@mangold.se (1)Ett svenskt aktiebolag under namnändring till Hoist Intressenter AB (org.nr. 556639-2253). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00200/wkr0001.doc Hela pressreleasen http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00200/wkr0002.pdf Hela pressreleasen

Dokument & länkar