Bolagsstämma i Thalamus Networks AB

Bolagsstämma i Thalamus Networks AB Thalamus Network AB avhöll ordinarie bolagsstämma den 11 april 2003. Vid stämman beslöts följande: - Fastställdes resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen - Beslöts att disponera de disponibla vinstmedlen så att till reservfonden avsättes 200 000 och i ny räkning överföres 12 512 652. - Beviljades ansvarsfrihet åt den verkställande direktören och styrelsens ledamöter. - Styrelsearvoden fastställdes till 200 000 att fördela inom styrelsen. - Till ordinarie ledamöter valdes Bengt Stillström (omval), Pär-Ola Andersson (omval), Stig Martín (omval), Stig Svensson (nyval) samt Ulf Ahlstrand (nyval). - Beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 3 000 000 aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. - Beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägares företrädesrätt emittera såväl aktier som skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning. - Beslöts att bemyndiga styrelsen att återköpa egna aktier. - Beslöts att nedsätta överkursfonden med totalt 235 568 526, bolagsstämmans beslut villkoras av att rätten ger tillstånd. Thalamus Networks AB STYRELSEN För vidare information, kontakta Jan Norman, VD, Thalamus Networks AB Tel: 08-635 96 00. Mob: 0703-677 400. E-post: jan.norman@thalamus.se Om Thalamus Networks AB. Thalamuskoncernen erbjuder genom specialister i samverkan, kommunikationslösningar och tjänster, som uppfyller höga krav på prestanda och säkerhet. Thalamus Networks är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har funnits sedan 1987 och har totalt 200 anställda i Sverige och Norge. I Thalamus etworks ingår dotterbolagen Fiberdata AB, Thalamus Operations AB och Thalamus Consulting AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/11/20030411BIT00840/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/11/20030411BIT00840/wkr0002.pdf

Om oss

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 360 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Dokument & länkar