Kallelse till ordinarie bolagstämma i Thalamus Networks AB (publ.

Kallelse till ordinarie bolagstämma i Thalamus Networks AB (publ. Ordinarie bolagsstämma hålls i bolagets lokaler i Stockholm på Karlsbodavägen 39 klockan 10.00 den 11 april 2003. För att få deltaga vid bolagsstämman skall aktieägare dels på avstämningsdagen den 1 april 2003 vara införd i den av Värdepapperscentralen (VPC) för bolagets räkning förda aktieboken, dels senast den 7 april 2003, kl.16:00, ha anmält deltagande till bolaget. Anmälan kan göras per post, Thalamus Networks AB, Box 11 129, 161 11 Bromma, fax 08-29 65 30, telefon 08-635 96 00 eller e-post till gunilla.enebro@fiberdata.se. Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Förvaltarregistrerade aktier OBSERVERA att förvaltarregistrerade aktier måste omregistreras i eget namn i god tid före avstämningsdagen. Ombud och biträden Aktieägares rätt vid stämman får utövas genom befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara skriftlig och får ej vara äldre än tolv månader. Vänligen observera att fullmakt måste insändas i original eller medföras. Aktieägare som önskar utöva rätten att medföra högst två biträden till stämman skall anmäla detta med angivande av antal biträden samtidigt med ovan nämnda anmälan. Förslag till dagordning Styrelsen i Thalamus Networks AB föreslår följande dagordning inför bolagsstämman: § 1 Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman § 2 Upprättande och justering av röstlängd § 3 Val av justeringsmän § 4 Fastställande av dagordning § 5 Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad § 6 VDs anförande § 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernens resultat- och balansräkning § 8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt dito för koncernen § 9 Beslut om behandling av vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att de disponibla vinstmedlen i moderbolaget, 12 712 652 disponeras enligt följande: Till reservfonden avsättes 200 000 I ny räkning överförs 12 512 652 § 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör § 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen. § 12 Val av styrelse § 13 Fråga om bemyndigande för styrelsen att med avvikelse från förutvarande aktieägares företrädesrätt emittera aktier § 14 Fråga om bemyndigande för styrelsen att med avvikelse från förutvarande aktieägares företrädesrätt emittera såväl aktier som skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning. § 15 Fråga om bemyndigande till styrelsen att besluta om återköp av egna aktier § 16 Beslut om nedsättning av överkursfond § 17 Fråga om att utse nomineringskommitté. § 18 Fråga om uppdrag till styrelsen att utse en ersättningskommitté och en revisionskommitté. § 19 Övriga frågor § 20 Stämman avslutas Förslag till val av styrelse samt arvoden Styrelse Styrelsen föreslås bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Till ny styrelse för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma förslås omval av: Bengt Stillström Stig Martín Pär-Ola Andersson Och nyval av Stig Svensson Ulf Ahlstrand Styrelsearvode föreslås utgå med 50 000 per ledamot för tiden intill nästa ordinarie stämma. Ledamöter anställda i bolaget föreslås ej erhålla styrelsearvode. Förslagen har stöd av aktieägare representerande mer än 55 % av rösterna i bolaget. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission. Styrelsen utvärderar fortlöpande möjligheten att genomföra förvärv av bolag eller verksamheter för att expandera bolagets verksamhet. Styrelsen anser att det är till fördel för såväl bolaget som aktieägarna att kunna genomföra sådana förvärv genom betalning med aktier i bolaget. Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att stämman bemyndigar styrelsen, för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, att för finansiering av förvärv av bolag eller rörelser fatta beslut om nyemission av högst 3.000.000 aktier av serie B. Styrelsen skall därvid äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall kunna ske genom s k apportemission, i enlighet med reglerna i 4 kap 6 § aktiebolagslagen. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas genom en eller flera emissioner. Bemyndigande för styrelsen att med avvikelse från förutvarande aktieägares företrädesrätt emittera skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B i bolaget samt godkänner överlåtelse av optionsrätterna till anställda. Skuldebrevet skall uppgå till nominellt högst 5 000 kronor och med skuldebrevet följer 500 000 avskiljbara optionsrätter att teckna nya aktier av serie B. Varje optionsrätt berättigar till nyteckning av en aktie under perioden 2003-05-01 till 2006-04-30. För varje aktie skall betalas 36 kronor. Samtliga visstidsanställda skall erbjudas att förvärva optionsrätterna med samma tilldelning till marknadsmässiga villkor. Ett fullt utnyttjande av optionerna innebär en utspädning på ca 5 % av aktiekapitalet. Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall kunna ske såväl över OM Stockholmsbörsen som genom erbjudande till samtliga aktieägare. Styrelsens mandat föreslås även innefatta möjlighet att överlåta de återköpta aktierna inom de ramar lagstiftningen föreskriver. Beslut om nedsättning av överkursfond. Styrelsens förslag innebär att överkursfonden sätts ned med 235 568 526 kronor i enlighet med 12 kap 4 § 3 st 3 p. Aktiebolagslagen för överföring till fritt eget kapital samt att bolagsstämmans beslut villkoras av att rätten ger tillstånd till nedsättningen i enlighet med samma bestämmelse. Syftet med förslaget är att skapa ökat handlingsutrymme i arbetet med att skapa värde för bolagets aktieägare genom exempelvis återköp av egna aktier och framtida utdelning till aktieägarna. För vidare information, kontakta Jan Norman, VD Thalamus Networks AB, 08-635 96 00, 0730-667 400, jan.norman@thalamus.se Se www.thalamus.se samt www.fiberdata.se för pressmeddelanden och bildarkiv. Om Thalamus Networks AB. Thalamuskoncernen erbjuder genom specialister i samverkan, kommunikationslösningar och tjänster, som uppfyller höga krav på prestanda och säkerhet. Thalamus Networks är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har funnits sedan 1987 och har totalt 200 anställda i Sverige och Norge. I Thalamus Networks ingår dotterbolagen Fiberdata AB, Thalamus Operations AB och Thalamus Consulting AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/13/20030313BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/13/20030313BIT00190/wkr0002.pdf

Om oss

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 360 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Dokument & länkar