Extra bolagsstämma i HiQ International AB (publ) den 25 oktober 2000

Extra bolagsstämma i HiQ International AB (publ) den 25 oktober 2000 Styrelsen i HiQ International har beslutat att kalla till extra bolagsstämma att äga rum onsdagen den 25 oktober 2000 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 17, 17 tr i Stockholm, se bilagda kallelse. På stämman kommer styrelsen att framlägga förslag om riktad nyemission av 167.408 aktier i HiQ International. Betalning för tecknade aktier föreslås ske genom kvittning av fordran hänförlig till en tilläggsköpeskilling i samband med HiQ Internationals förvärv av Wise Network ApS. Tecknings- kursen är 78,65 kronor per aktie, motsvarande genomsnittlig senaste betalkurs för bolagets aktie under tiden 18-29 september 2000. HiQ International AB (publ) Styrelsen Vid frågor, kontakta gärna: Lars Stugemo, VD HiQ International, tel 08-588 90 000 HiQ är IT- och managementkonsultbolaget som arbetar med högteknologiska lösningar inom telekom, mobilt Internet och simuleringsteknik. Bolaget, som bildades 1992, är ett av de ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. Koncernen omsatte under 1999 223 Mkr och har 365 anställda i Sverige, Norge, Danmark och Finland. HiQ är noterat på OM Stockholmsbörsen. För mer information, besök www.hiq.se Kallelse till extra bolagsstämma i HiQ International AB (publ) Aktieägarna i HiQ International AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 25 oktober 2000 kl. 17.00 i bolagets lokaler på adress Sveavägen 17, 17 tr. i Stockholm Anmälan m. m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 13 oktober 2000,dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast onsdagen den 11 oktober 2000 kl. 16.00. Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Box 7421, 103 91 Stockholm, per fax 08-588 90 001 eller via e- post: anna.svensson@hiq.se Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 13 oktober 2000. Förslag till dagordning 1.Val av ordförande vid stämman. 2.Upprättande och godkännande av röstlängd. 3.Godkännande av dagordning. 4.Val av en eller två justeringsmän. 5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6.Beslut om kvittningsemission. Förslag till beslut Beslut om kvittningsemission (punkt 6) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av 167.408 aktier, vardera på nominellt 10 öre. Betalning för tecknade aktier skall ske genom kvittning av fordran hänförlig till tilläggsköpeskilling i samband med HiQ International ABs förvärv av Wise Network ApS. Tecknings- kursen är 78,65 kronor per aktie, motsvarande genomsnittlig senaste betalkurs för bolagets aktie under tiden 18-29 september 2000. Tecknings- berättigade är Wise Holding ApS och Karsten Find. Beslut om nyemission av aktier enligt ovan är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Fullständiga förslag till beslut Styrelsens fullständiga emissionsbeslut enligt ovan jämte handlingar enligt 4 kap 4 och 6 §§ aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Sveavägen 17, 17 tr. i Stockholm från och med den 18 oktober 2000. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med posten eller via e-post. Stockholm i oktober 2000 STYRELSEN HiQ är IT- och managementkonsultbolaget som arbetar med högteknologiska lösningar inom telekom, mobilt Internet och simuleringsteknik. Bolaget, som bildades 1992, är ett av de ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. Koncernen omsatte under 1999 223 Mkr och har 365 anställda i Sverige, Norge, Danmark och Finland. HiQ är noterat på OM Stockholmsbörsen. För mer information, besök www.hiq.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00480/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar