HiQ International Bokslutskommuniké 2000

HiQ - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2000 HiQ är IT- och managementkonsultbolaget som fokuserar på högteknologiska lösningar inom telekom, mobilitet och simuleringsteknik. Bolaget är ett av de ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har fler än 400 anställda och kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. HiQ är noterat på OM Stockholmsbörsen. För mer information, besök www.hiq.se Bokslutskommuniké för HiQ International AB (publ), org. nr 556529-3205 för verksamhetsåret 2000. HiQ ökar omsättningen med 81% under år 2000 med en marginal på drygt 18% * Omsättningen ökar med 81%, jämfört med 1999, till 404,9 (223,2) Mkr. * Resultatet före goodwill ökar med 88 % till 73,1 (38,8) Mkr jämfört med samma period förra året. Resultatet motsvarar en marginal före goodwillavskrivningar på 18,1 (17,4)%. * Rörelseresultatet ökar med 74%, jämfört med 1999, och uppgår till 66,1(38,0) Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,3 (17,0)%. * HiQ anställer 157 (102) nya medarbetare under året. * HiQ förvärvar WISE Networks i Köpenhamn och Open Software i Göteborg. * HiQ får ny order på 130 miljoner för utveckling av träningssimulatorer för JAS 39 Gripen från FMV. * HiQ etablerar dotterbolag i Helsingfors. * HiQ tecknar ramavtal med Motorola i Danmark. * HiQ får uppdrag av Post- och Telestyrelsen i Sverige att analysera ansökningar för UMTS-licenser. * HiQ tecknar nytt ramavtal med Netcom. * HiQ tecknar nytt ramavtal med Ericsson som prioriterad leverantör av konsulttjänster. * HiQ tecknar nytt samarbetsavtal med Nokia. * HiQ tecknar avtal för utveckling av nytt finanssystem åt Aktiesparinvest. * Styrelsen föreslår bolagsstämman utdelning om 0,50 (0,30) SEK/aktie. Marknadsutveckling HiQs marknad har under 2000 varit mycket stark. Vi fortsätter att leverera kvalitetstjänster till våra kunder vilket möjliggör hög lönsamhet och fortsatt god tillväxt. HiQ är ett renodlat IT- och managementkonsultföretag med fokus på telekom, mobilitet och simuleringsteknik. HiQ prioriterar kvalitet och lönsamhet före tillväxt och sätter kunder och medarbetare i första rummet. Tack vare denna grundläggande strategi har HiQ kunnat utnyttja den mycket starka efterfrågan i marknaden under år 2000, utveckla företaget och flytta fram vår position. Under våren etablerade vi verksamhet i Helsingfors. Utvecklingen i Finland går enligt plan, vi anställer konsulter och gör affärer. Med kontor i flera länder har våra internationella kunder möjlighet att arbeta med HiQ på flera geografiska orter. Två exempel är Formus Communications och Tele 1 Europe som HiQ arbetar med i både Sverige och Norge. Utvecklingen inom telekom går fortare än någonsin. Med utvecklingen av tekniken följer ökad bandbredd, i såväl fasta som mobila nät. Ökad bandbredd möjliggör nya tjänster som ofta lanseras som både fast och mobilt. Efterfrågan inom telekom och mobilitet har ökat kraftigt under året, speciellt på kunskap om teknik och affär för tredje generationens mobiltelefonisystem, 3G. Denna utveckling ger ökat antal uppdrag för HiQ inom såväl teknik som affärs- och tjänsteutveckling. HiQ arbetar med GPRS och UMTS hos kunder i hela Norden. I juli fick HiQ uppdraget att hjälpa Post- och telestyrelsen i Sverige att analysera ansökningarna för de fyra UMTS-licenserna som delades ut i december. Vi har stor erfarenhet av en konkurrensutsatt telekommarknad med en bredd inom telekom och mobilitet som efterfrågas utomlands idag. Under år 2000 har vi haft en ökad andel internationella uppdrag och vi har genomfört projekt i länder som England, Japan, Tyskland, Nederländerna, Schweiz, Frankrike och Israel. Under året har kundkretsen breddats genom en fortsatt utveckling av finanssektorn och satsning på telematiklösningar inom fordonsbranschen. Finansbranschen är en av de branscher som kräver avancerade, affärskritiska realtidslösningar ofta med krav på 24-timmars tillgänglighet. HiQ har arbetat med systemutveckling inom finans sedan 1996 och har utvecklat flera värdepapperssystem med höga krav på prestanda och säkerhet. I december tecknades ett avtal med Aktiesparinvest för utveckling av system för finansiellt sparande. I september startade HiQ en satsning på "wireless cars", trådlös kommunikation för bilar. HiQ har arbetat i fordonsbranschen sedan 1995 och med telematik i drygt tre år. Vi ser ett ökat starkt intresse hos våra kunder för uppdrag med kommunikationslösningar baserade på den senaste teknologin t.ex. GPRS, Bluetooth och UMTS. HiQ har under hösten fått flera nya telematikuppdrag hos företag som tex SAAB Automobile. HiQ har arbetat med att utveckla tränings- och utbildningssimulatorer för JAS 39 Gripen sedan 1992. Under 2000 fick HiQ nya beställningar värda 130 MSEK vilka är ett resultat av en nöjd kund och lång erfarenhet av simuleringsteknik. Under året har flera viktiga ramavtal ingåtts med viktiga kunder. HiQ tecknade ett nytt "preferred supplier" avtal för år 2001 med Ericsson gällande konsulttjänster. Ett nytt samarbetsavtal för 2001 tecknades med Nokia. Under sommaren tecknades ramavtal med Motorola avseende konsulttjänster inom systemutveckling av tele- och radiokommunikation för standarden Tetra. Övriga ramavtal som tecknades under år 2000 är tex Teligent, Netcom och Birka Energi. Förvärv Under året har vi förvärvat HiQ WISE i Danmark som gett geografisk närvaro i Öresundsregionen, och HiQ Open i Göteborg som stärkt vår position i västra Sverige. Båda bolagen tillför dessutom ytterligare kompetens inom systemutveckling och wireless samt flera nya kunder. HiQ WISE i Danmark och HiQ Open i Göteborg är nu helt integrerade i koncernen. Båda bolagen bidrar till såväl tillväxt som lönsamhet. Bolagen konsoliderades från och med 1 maj 2000 och goodwill skrivs av på tio år. Fakturering och resultat HiQs omsättning under 2000 ökade med 81% jämfört med förra året och uppgick till 404,9 (223,2) Mkr. Tillväxten har i huvudsak varit organisk. Resultatet före goodwill ökade med 88% till 73,1 (38,8) Mkr jämfört med samma period förra året. Resultatet motsvarar en marginal före goodwillavskrivningar på 18,1 (17,4)%. Rörelseresultatet ökade till 66,1 Mkr, en förbättring med 74% jämfört med 1999 då resultatet var 38,0 Mkr. Resultatet motsvarar en rörelsemarginal för 2000 på 16,3% jämfört med 17,0% för 1999. Anledningen till den starka tillväxten och det goda resultatet är en stark efterfrågan på HiQs tjänster, långa relationer med viktiga kunder och framgångsrik rekrytering. Koncernens finansnetto för 2000 uppgick till 1 393 (332) Kkr. Koncernens effektiva skattesats för 2000 uppgår till 31% (29%). Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med tidigare redovisningsprinciper. Medarbetare HiQ anställde 157 (102) nya medarbetare under 2000. Dessutom tillkom 40 medarbetare genom förvärven av HiQ WISE och HiQ Open. Vid årets slut uppgick antalet medarbetare till 417 st varav drygt 60 medarbetare är anställda utanför Sverige. HiQ fortsätter utveckla företaget för att vara branschens bästa arbetsgivare. Under året har HiQ varit framgångsrikt i att rekrytera duktiga medarbetare. Personalomsättningen under 2000 var 9 %. Vi bedömer HiQs personalomsättning som låg i jämförelse med branschgenomsnittet vilket har ökat markant under året. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar uppgick under perioden till 115,7 (4,7) Mkr, varav investeringar i goodwill utgjorde 103,4 (0) Mkr, investeringar i nya lokaler 4,6 (1,3) Mkr samt investeringar i finansiell leasing 4,0 (1,8) Mkr. Finansiell ställning HiQs finansiella ställning är fortsatt mycket god. Vid periodens slut uppgick koncernens likvida medel till 82,2 (31,7) Mkr samt räntebärande nettokassa till 74,2 (26,2) Mkr. Det egna kapitalet uppgick till 208,6 Mkr den 31 december 2000 jämfört med 57,3 Mkr den 31 december 1999, det är en ökning med 151,4 Mkr. Ökningen av det egna kapitalet beror, förutom egen vinstgenerering, på förvärv av Open och WISE med nyemitterade aktier samt under året utnyttjade teckningsoptioner. Vid årets slut uppgår soliditeten till 67 (54)%. Övriga väsentliga händelser efter periodens utgång * HiQ tecknar ramavtal med Tele 1 Europe i Norge. * Styrelsen förstärks av Anders Ljungh. SPP Under perioden redovisas återbäringen av överskottsmedel från SPP med 2,1 Mkr. Medlen kommer att utnyttjas tom år 2001. I resultaträkningen redovisas hela beloppet som en jämförelsestörande post. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i HiQ äger rum den 26 april 2001. Avstämningsdag för deltagande i bolagsstämman är planerad till den 12 april. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kronor per aktie i enlighet med HiQs långsiktiga utdelningspolitik. Beräknad dag för utdelning är den 7 maj. Årsredovisningen finns tillgänglig på koncernens huvudkontor två veckor innan bolagsstämman. Framtidsutsikter Vi ser en fortsatt god efterfrågan på våra tjänster. Vi räknar med fortsatt god beläggning och nya intressanta uppdrag både nationellt och internationellt. Hög kvalitet i utförda uppdrag ger nöjda kunder, god lönsamhet och utrymme för fortsatt god tillväxt. HiQ fortsätter arbeta för att utveckla företaget till ett mer internationellt företag och Europas ledande konsult inom telekom och mobilitet. En viktig förutsättning är ett starkt fotfäste i Norden. Huvudstrategin är organisk tillväxt kompletterad med strategiska förvärv. Vi fortsätter att stärka och investera i Finland men ser också Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och Japan som intressanta marknader. Vi fortsätter att utveckla satsningen på finansbranschen och telematik. Vår bedömning är att båda är marknader med stora behov av kommunikationsintensiva lösningar och därmed attraktiva för HiQ. Vi räknar med att andelen 3G-projekt kommer att öka under året då vi ser en ökad efterfråga på kunskap om teknik och affär för tredje generationens mobiltelefoni. Vi arbetar oförtrutet vidare med att attrahera och behålla medarbetare genom att göra HiQ till den bästa arbetsplatsen med branschens lägsta personalomsättning. HiQs långsiktiga finansiella mål är att ha en organisk tillväxt på minst 30 % och en rörelsemarginal före goodwill på minst 15 %. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning, som i sin helhet är koncernintern, uppgick till 28,9 (15,1) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -382 (905) Kkr. Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till 53,8 (28,7) Mkr vari ingår resultat från andelar i koncernföretag-koncernbidrag med 50,0 (28,1) Mkr. Efter bokslutsdispositioner på -10,3 (-5,4) Mkr och skatt som belastar årets resultat med 11,5 (6,1) Mkr uppgick årets nettoresultat till 31,7 (14,0) Mkr. Per den 31 december uppgår räntebärande nettokassa till 57,1 (28,3) Mkr, det egna kapitalet till 172,6 (30,7) Mkr samt soliditeten till 81% (60%). Bolagets nettoinvesteringar under perioden uppgick till 109,9 (1,4) Mkr varav huvuddelen avser investeringar i dotterbolag. Telefonkonferens HiQ håller telefonkonferens på engelska den 1 februari kl 16.00. Från HiQ deltar koncernchef Lars Stugemo och ekonomichef Anna Jennehov. Telefonnummer: 08-600 53 81 Kod: 16 42 42 Presentationsmaterial kan hämtas från kl 14.00 den 1 februari på HiQ engelska hemsida www.hiq.se/english Nästa rapporttillfälle: Delårsrapport för perioden januari-mars presenteras den 26 april 2001 Delårsrapport för perioden januari- juni presenteras den 14 augusti 2001 Delårsrapport för perioden januari-september presenteras den 23 oktober 2001 Bokslutskommuniké 2001 presenteras den 4 februari 2002 Stockholm 2001-02-01 Styrelsen för HiQ International AB Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer. För ytterligare information, kontakta gärna: Lars Stugemo, koncernchef och VD HiQ International AB, tel 08-588 90 000 Anna Svensson, informationschef och IR-ansvarig HiQ International AB, tel 08-588 90 000 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00130/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00130/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1600 specialister och finns i fem länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar