Ordinarie bolagsstämma i HiQ International AB (publ)

Ordinarie bolagsstämma i HiQ International AB (publ) Styrelsen i HiQ International AB kallar till ordinarie bolagsstämma som äger rum torsdagen den 29 april klockan 18.00 i bolagets nya lokaler på Mäster Samuelsgatan 17, 9 tr i Stockholm, se bilagd kallelse. På bolagsstämman kommer bland annat följande förslag att behandlas: - Styrelsens förslag till utdelning om 0,45 kr per aktie. - Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera till-fällen, fatta beslut om apportemission av sammanlagt högst 4 650 000 aktier i samband med företagsförvärv. - Nomineringskommittén bestående av Anders Ljungh, Ken Gerhardsen och Lars Stugemo föreslår omval av Ken Gerhardsen, Lars Stugemo, Carl Bildt, Anders Ljungh och Leila Swärd. Till nya styrelseledamöter föreslås Christina Ragsten Pettersson samt Jukka Norokorpi. Hans Karlsson och Hannu Lehessaari har avböjt omval. - Styrelsens förslag att inrätta en nominerings-kommitté med uppgift att inför nästa ordinarie bolags-stämma bereda val av styrelseledamöter och lämna förslag till styrelsearvoden. Nomineringskommittén skall tillkännages i samband med offentliggörandet av bolagets delårs-rapport för tredje kvartalet 2004. - Styrelsens förslag att besluta om emis-sion av skuldförbindelser förenade med högst 1 000 000 avskilj-bara tecknings-optioner. Rätten att teckna skuldebrev skall tillkomma det helägda dotterbolaget HiQ Data AB, som skall avskilja och över-låta teckningsoptionerna till nuvarande och framtida anställda i koncernen. Syftet med förslaget är att skapa förut-sättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. I övrigt hänvisas till bilagd kallelse. HiQ International AB (publ) Styrelsen Vid frågor, kontakta gärna: Lars Stugemo, VD HiQ International, tel 08-588 90 000 Anna Jennehov, informationschef och ansvarig för Investor Relations HiQ International, tel 08-588 90 000 eller 0704-200 049 HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation, programvaruutveckling och simuleringsteknik. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har ca 400 anställda med kontor i Sverige, Finland och Danmark. HiQ är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40-lista. För mer information, besök www.hiq.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/30/20040407BIT20680/wkr0006.pdf

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1600 specialister och finns i fem länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar