Höganäs Bolagsstämma

BOLAGSSTÄMMA Bolagsstämma i Höganäs AB (publ) hölls torsdagen den 11 maj 2000 i HB- Hallen i Höganäs. Stämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag utdelningen till 4,00 kr per aktie med avstämningsdag den 16 maj 2000. Till ordinarie styrelseledamöter utsågs Ulf G Lindén, Claes Lindqvist, Bernt Magnusson, Hans Mivér och Per Molin (samtliga omval) samt Magnus Lindstam och Jacob Palmstierna (båda nyval). Bolagsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget. Förvärv skall ske på OM Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Avyttring av bolagets egna aktier skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock ej över OM Stockholmsbörsen. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. Stämman beslutade vidare dels om utställande av högst 600.000 köpoptioner på återköpta aktier i bolaget, dels om överlåtelse av högst 600.000 aktier i bolaget i samband med att lösen av köpoptionerna eventuellt påkallas. Överlåtelse av aktier får ske till innehavare av köpoptioner som under perioden 1 juni 2001 - 31 maj 2005 påkallar sådan överlåtelse. Priset per aktie (lösenkursen) skall vara 185 kronor. I sitt tal på bolagsstämman framhöll VD Claes Lindqvist att efterfrågan varit stark under första kvartalet och att en fortsatt god efterfrågan förväntas under år 2000. Tidigare lämnad prognos kvarstår, nämligen att rörelseresultatet bedöms bli i nivå med föregående år, medan resultatet före skatt genom försäljningen av aktieinnehavet i Hoeganaes Corporation kommer att bli avsevärt bättre. VD informerade även stämman om att Styrelsen för Höganäs AB tidigare under dagen tagit investeringsbeslut totalt uppgående till cirka 700 Mkr. Den mest omfattande investeringen är uppbyggnaden av en ny pulvertillverkningsenhet i USA. I Brasilien kommer kapaciteten för glödgning att kraftigt förstärkas. I Höganäs kommer ytterligare en modern linje för glödgning att installeras och anläggningen för s k till- satsmaterial kommer att expandera. I Japan kommer ett helautomatiskt höglager att uppföras. STYRELSEN Styrelsen i Höganäs AB beslutade idag, att med stöd av det bemyndigande styrelsen erhållit av ordinarie bolagsstämma, förvärva aktier i bolaget. Förvärv kommer att ske på OM Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Syftet med återköpet är att justera bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra tilldelning av aktier enligt det optionsprogram för ledande befattningshavare som idag beslutats av bo- lagsstämman. Dessutom ger återköpet möjlighet att använda återköpta aktier som finansiering av framtida förvärv. nligt styrelsens beslut skall högst 3 825 000 aktier förvärvas under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Höganäs den 11 maj 2000 Claes Lindqvist VD och koncernchef ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT01260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT01260/bit0002.pdf

Om oss

Höganäs AB tillverkar och utvecklar metallpulver för en global marknad. Metallpulver används till en mängd applikationer t ex vevstakar i bilar, bromsbelägg, kugghjul i el-verktyg, elmotorer, järnberikning av mat, mm.

Prenumerera

Dokument & länkar