Höganäs utvecklar förnybar energi och råvara för stålproduktion

Report this content

Energimyndigheten beviljar Höganäs 13,7 miljoner i stöd för att undersöka om biomassa kan användas som bränsle och råvara i produktionen av järnpulver. Pengarna ska användas för att, i ett samarbete inom stålindustrin, bygga upp en forskningsanläggning där naturgas och koks ersätts med till exempel flis, halm eller avfall.

Stålframställning är en energiintensiv process med koldioxidutsläpp som följd. Idag används kol för att reducera råvaran, järnmalm, som sedan värmebehandlas vidare i ugn med hjälp av naturgas.

         Vi vill ta reda på om och hur man kan använda förgasad biomassa som bränsle istället, för att på så sätt kunna minska koldioxidutsläppen, säger Magnus Pettersson, energisamordnare på Höganäs. Syftet är att fastställa om det är ett tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt rimligt alternativ.

Planerar för forskningsanläggning
Energimyndighetens bidrag motsvarar en tredjedel av projektets 38 miljoner kronor, och gör det möjligt för stålindustrin att utvärdera frågeställningar som inte kan provas i laboratoriet. Inledande delstudier och datorsimuleringar ska om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att bygga en anläggning för forskningsändamål.

Om anläggningen blir verklighet kopplas den till en aktiv produktionsugn hos Höganäs AB i Höganäs. Ugnen ska drivas med syntesgas, framställd av olika bioråvaror som flis, halm eller avfall.

         Syntesgasframställning görs redan idag inom pappers- och massaindustrin. Vi behöver undersöka om det fungerar vid de betydligt högre temperaturer och känsliga processer som vi använder, förklarar Magnus Pettersson.

En del i satsningen på att minska koldioxidutsläppen
Projektet är en viktig del i stålbranschens målsättning att minska koldioxidutsläppen. I dag saknas nämligen biobränslen som är lämpliga för stålframställning. Biooljor och flis klarar inte de temperaturer och kvalitetskrav som är aktuella. Biogas är inte tillgängligt i nödvändig utsträckning.

Genom att bygga en forskningsanläggning som inkluderar alla delar, blir det möjligt att identifiera de utmaningar som måste mötas i en framtida omställning. Det går också att, i faktisk produktion, prova att ta vara på restenergier och utvärdera olika råvaror.

        Genom forskningsanläggningen kan vi visa hela industrin hur tekniken fungerar. Vi snabbar på processen. De framsteg vi gör här kan andra företag ta del av direkt, utan omvägar via skrivbordet eller ytterligare försök.

Bioråvara i ett flexibelt system

Ur den framställda syntesgasen är det möjligt att utvinna en annan gas, vätgas. Processen kan också användas för att framställa en sorts bio-koks. Båda är råvaror som bör kunna användas i andra delar av ståltillverkningen.

         Vi hoppas utveckla ett flexibelt system där bioråvaran kan användas på olika sätt utifrån vad produktionen för stunden kräver, säger Magnus Petterson. Det kan ge ekonomiska förutsättningar för en framtida övergång. Dessutom är vi angelägna om att skapa ett energieffektivt system där restenergi från processerna tas till vara.

Förutom Höganäs är följande företag medfinansiärer och delaktiga i projektet: Cortus, SSAB, Outokumpu, AGA, Sveaskog, Calderys och ABB. Projektet samordnas av Jernkontoret, stålindustrins branschorganisation. KTH och Swerea IVF bidrar med sin kompetens inom analys och modellering.

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Pettersson

Tel 042-338072

E-mail magnus.pettersson@hoganas.com

Höganäs den 12 maj 2014

Fakta/Så framställs syntesgasen

Tekniken som används för att framställa syntesgasen heter Woodroll. Läs mer här: http://www.cortus.se/technology.html

Jernkontoret: www.jernkontoret.se

Magnus Pettersson

Tel 042-338072

E-mail magnus.pettersson@hoganas.com

Om Höganäs

Höganäs är världens ledande tillverkare av järn- och metallpulver. Vi ser oändliga möjligheter med våra produkter. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi framtidens bilkomponenter, produkter för lödning, elektriska motorer och system för hållbar energiproduktion.

Höganäs, grundat 1797, omsatte 6 338 Mkr under 2013.

Ägare är Lindéngruppen och Wallenberg-ägda FAM.

Dokument & länkar