Hoist Finance Delårsrapport tredje kvartalet 2017

Fortsatt goda förvärvsvolymer och stark resultatutveckling

Juli – september 2017

 •  Totala intäkter oförändrade 666 MSEK (665).
 •  Resultat före skatt ökade med 40 procent till 182 MSEK (130).
 •  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,68 SEK (1,25). 

Siffror inom parentes avser tredje kvartalet 2016. 

Januari – september 2017

 •  Totala intäkter ökade med 6 procent till 2 067 MSEK (1 955).
 •  Resultat före skatt ökade med 25 procent till 471 MSEK (378).
 •  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,17 SEK (3,61).
 •  Avkastning på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster1) uppgick till 20 procent.
 •  Avkastning på eget kapital uppgick till 17 procent (16).
 •  Redovisat värde förvärvade fordringsportföljer uppgick till 13 170 MSEK (12 658).
 •  Total kapitaltäckningsrelation uppgick till 19,43 procent (16,76) och kärnprimär­kapitalrelation till 12,72 procent (12,46).

Siffror inom parentes avser januari-september 2016 för resultatjämförelser och utgående balans per 31 december 2016 för balansposter. 

Händelser under kvartalet

 •  Hoist Finance lanserade sparkonton i euro för privatpersoner i Tyskland.
 •  Hoist Finance återköpte 100 MEUR i senior skuld och emitterade samtidigt 250 MEUR med längre löptid. Likviddatum för transaktionen sattes till 4 oktober.
 •  Hoist Finance introducerade en självserviceportal för kunder i Storbritannien.

1) Nyckeltal har justerats för att visa det underliggande resultatet exkluderat för jämförelsestörande poster som uppkommit i samband med återköp av efterställd skuld och obligationer under andra kvartalet 2017 uppgående till 63 MSEK inklusive skatteeffekt. 

VD ord

Fortsatt goda förvärvsvolymer och stark resultatutveckling 

Den löpande verksamheten i Hoist Finance fortsätter att utvecklas väl, samtidigt som vi fortsätter att utveckla företaget i enlighet med vår strategi och vision – att vara en ledande samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Under den senaste 12-månadersperioden uppgick portföljtillväxten till 14 procent samtidigt som vi fortsatte närma oss våra finansiella mål.

Även det tredje kvartalet bidrog med en fortsatt tillväxt i enlighet med plan. Nettointäkter från förvärvade fordringsportföljer ökade med 5 procent, totala intäkter blev dock oförändrade jämfört med samma period föregående år, detta beror på lägre serviceintäkter och lägre resultat från andelar i joint venture, vilket är i linje med det vi kommunicerade i början av året. Resultatet före skatt ökade med 40 procent jämfört med samma period föregående år, detta trots att kvartalet belastades av omstruktureringskostnader i Region West och kostnader för strategiska projekt. Sammantaget uppgick dessa kostnader till 7 MSEK.  

Vi fortsätter att successivt växa i de länder där vi är verksamma, vi fortsätter att utveckla vår operationella effektivitet och vi fortsätter att förbättra vår finansieringsstruktur. Sammantaget kan vi därför uppvisa en stabil trend i form av stark tillväxt, stabila marginaler och ökad effektivitet kvartal efter kvartal.

Fortsatt arbete med att diversifiera och bredda finansieringen 

Under kvartalet fortsatte vårt långsiktiga arbete att bredda och diversifiera vår finansiering. I Tyskland lanserade vi sparkonton för privatpersoner, därmed kompletteras inlåningen i svenska kronor med inlåning i euro. Efter kvartalet återköptes även 100 MEUR i senior skuld och samtidigt emitterades 250 MEUR med längre löptid. Emissionen övertecknades och stängdes med en attraktiv prissättning. Både lanseringen i Tyskland och emissionen av senior skuld leder till en bättre valutamatchning mellan vår tillgångs- och skuldsida samt en förbättrad finansieringsstruktur i relation till våra tillgångar. 

Regulatoriska förändringar som ytterligare drivkraft för tillväxt 

Under vår kapitalmarknadsdag för drygt ett år sedan presenterade vi statistik över att endast en tredjedel av förfallna lån i det europeiska banksystemet avyttras. Trenden har sedan dess rört sig till vår fördel, där fler och fler banker nu väljer att avyttra förfallna lån till aktörer som Hoist Finance – aktörer som är specialiserade och betydligt mer effektiva i hanteringen av förfallna lån. 

Vi är övertygade om att den utvecklingen kommer att fortsätta. Vid årsskiftet träder en ny redovisningsstandard för finansiella instrument i kraft, IFRS 9. Utöver denna finns ett långtgående förslag från ECB avseende reserveringar för kreditförluster.  

Den nya redovisningsstandarden medför ändrade principer för reserveringar för kreditförluster och nedskrivningar. Förenklat innebär det att en bank kommer att göra reserveringar för ett förfallet lån i ett tidigare skede än vad som sker idag. Förslaget från ECB innebär att en bank måste reservera 100 procent av ett förfallet lån utan säkerhet inom två år, och lån med säkerhet inom sju år. 

Båda dessa förändringar kommer att öka kapitalbindningen för bankers förfallna lån men samtidigt underlätta beslutet för banken att sälja tillgången i ett tidigare skede. 

Goda resultat på regional nivå och lansering av självserviceportal i Storbritannien 

På regional nivå uppvisade både Region West och Region Mid ett förbättrat rörelseresultat (EBIT) och rörelsemarginal jämfört med samma period föregående år. Utfallet för Region Central East blev något lägre än föregående år, beroende på en lägre portföljtillväxt under den senaste 12-månadersperioden samt minskade intäkter från arvoden och provisioner.

Under kvartalet lanserades en självserviceportal för våra kunder i Storbritannien. Lanseringen är en del i vår digitala satsning som ska underlätta våra kunders val av kommunikationsväg. Portalen har redan visat att den genererar ett betydande värde. Andelen avbetalningsplaner som upprättats via webben jämfört med via telefon har ökat snabbt och är för närvarande över 30 procent. Vi ser även att kunder i en högre utsträckning håller sig till ingångna avbetalningsplaner tecknade via webben kontra dem som avtalats via telefon eller brev. Det initiala resultatet är med andra ord väldigt uppmuntrande och bevisar att våra kunder i allt större utsträckning vill kommunicera med oss via digitala medier.

Utsikter 

Utvecklingen under kvartalet samt årets första nio månader bekräftar våra tillväxtambitioner och våra ambitiösa och nåbara mål för helåret och framåt. Vi åtnjuter en stark finansiell ställning som tillsammans med vår långa erfarenhet som ledande partner till internationella banker gör oss väl positionerade för att fortsatt tillvarata marknadens tillväxt.

Jörgen Olsson

VD och Koncernchef 

Hoist Finance AB (publ)

Hoist Finance AB (publ) (”Bolaget” eller ”Moderbolaget”) är moderbolag i Hoist Finance-koncernen (”Hoist Finance”). Bolagets helägda dotterbolag, Hoist Kredit AB (publ) (”Hoist Kredit”) är ett reglerat kreditmarknadsbolag, varför Hoist Finance avger finansiella rapporter som följer lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. För att bedöma resultatet för fordringsförvärv och inkasseringsverksamhet och för att underlätta jämförelser med branschkonkurrenter, kompletterar Hoist Finance de lagstadgade finansiella rapporterna med att sammanställa en operativ resultaträkning. I den operativa resultaträkningen har poster omklassificerats jämfört med den legala resultaträkningen. Värdering och resultatmätning skiljer sig dock inte åt mellan de två redovisningarna.

Presentation av delårsrapporten

Jörgen Olsson, CEO och Pontus Sardal, CFO presenterar och kommenterar rapporten i en telefonkonferens med start 26 oktober kl. 09.30 (CET). Presentationen sker på engelska via en telefonkonferens och kan även följas live via https://tv.streamfabriken.com/hoist-finance-q3-2017. För att delta via telefon, ring SE: +46 85 664 2666 UK: +44 20 3008 98 04 US: +1 855 753 2236  

För vidare information vänligen kontakta:

Michel Jonson, Group Head of IR

Telefon: +46 (0)8 555 177 19

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hoist Finance är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2017, kl 08.00 CET.

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på hoistfinance.com

Taggar: