Hoist Finance har mottagit negativ skattedom i första instans

Hoist Finance AB (publ):s dotterbolag Hoist Finance Services AB (”Hoist Finance” eller “Bolaget”) har idag mottagit dom från förvaltningsrätten avseende ett skattemål där Bolaget är part.

Förvaltningsrättens dom innebär att Bolaget inte medges avdrag för underskott för beskattningsåren 2012-2014. Ärendet gäller påförande av tillkommande skatter och skattetillägg om totalt cirka 44 MSEK avseende räkenskapsåren 2012-2014.

Hoist Finance vidhåller att man har följt gällande lagar för taxering av bolaget och koncernens verksamhet och kommer att överklaga beslutet till Kammarrätten. Bolaget bedömer att det föreligger övervägande sannolikhet att Kammarrätten beslutar till Hoist Finance fördel. Denna bedömning stöds av bolagets expertrådgivare. Hoist Finance kommer att analysera domen och återkommer med bolagets syn på domslutet och dess konsekvenser.

För vidare information vänligen kontakta:
Michel Jonson, Group Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)8 555 177 19

Denna information är sådan information som Hoist Finance AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2017 kl. 23:30 CET.

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på hoistfinance.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar