Kallelse till årsstämma i Hoist Finance AB (publ)

Aktieägarna i Hoist Finance AB (publ), org. nr. 556012-8489, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj 2018 kl. 15:00 på GT30, Grev Turegatan 30, i Stockholm. Registreringen öppnar kl. 14:30.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 maj 2018, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast onsdagen den 9 maj 2018.

Anmälan ska ske skriftligen och skickas till:

Hoist Finance AB (publ)

Årsstämma

Box 7848

103 99 Stockholm, eller arsstamma2018@hoistfinance.com

Vid anmälan uppges namn,personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antalet innehavda aktier och i förekommande fall antalet, högst två, och namn på medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för omyndig eller juridisk person uppmanas att i god tid före årsstämman inge behörighetshandlingar till bolaget. Utfärdas fullmakten av en juridisk person ska registeringsbevis som visar behörighet att utfärda fullmakten bifogas. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på bolagets webbsida www.hoistfinance.com. 

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta och äga rätt att rösta på årsstämman, tillfälligt låta ägarregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd onsdagen den 9 maj 2018 och bör därför begäras i god tid före detta datum hos förvaltaren.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman behörigen sammankallats
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret den 1 januari - 31 december 2017
 8. Verkställande direktörens redogörelse
 9. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet
 10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 11. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna
 12. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och åt revisor, val av styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande samt av revisor
 14. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 15. Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission
 16. Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier
 17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Bolagets valberedning bestående av Jan Andersson, tillika ordförande (Swedbank Robur Fonder), Per Josefsson (Carve Capital AB), Rickard Wilson (Zeres Capital) samt Ingrid Bonde, styrelseordförande i Hoist Finance AB (publ), har att lämna förslag till beslut under punkterna 2 och 13 på dagordningen.

Styrelsen har lämnat förslag till beslut under punkterna 11 och 14-16 på dagordningen.

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Ingrid Bonde, utses till ordförande på årsstämman 2018.  

Punkt 11 – Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,90 SEK per aktie och att avstämningsdag blir den 18 maj 2018. Den föreslagna utdelningen uppgår sammanlagt till 154 250 637 SEK. Om förslaget godkänns av årsstämman, beräknas utdelningen distribueras av Euroclear Sweden AB den 23 maj 2018.

Punkt 13 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och åt revisor, val av styrelse och styrelseordförande, vice styrelseordförande samt av revisor

Valberedningen föreslår:

 •  att styrelsen ska bestå av åtta (8) ledamöter, utan suppleanter
 •  omval av Ingrid Bonde, Cecilia Daun Wennborg, Malin Eriksson, Liselotte Hjorth, Jörgen Olsson, Joakim Rubin och Gunilla Öhman som styrelseledamöter
 •  nyval av Marcial Portela som styrelseledamot
 •  omval av Ingrid Bonde som styrelseordförande
 •  nyval av Jörgen Olsson som vice styrelseordförande

Costas Thoupos har meddelat valberedningen att han avböjer omval.

Information om samtliga föreslagna ledamöter kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.hoistfinance.com.

Arvodet till styrelsen föreslås utgå enligt följande:

Styrelseordförande: 1 425 000 SEK

Vice styrelseordförande: 800 000 SEK

Styrelseledamot: 470 000 SEK

Ordförande risk- och revisionsutskottet: 175 000 SEK

Ledamot risk- och revisionsutskottet: 125 000 SEK

Ordförande ersättningsutskottet: 50 000 SEK

Ledamot ersättningsutskottet: 50 000 SEK

Ordförande investeringsutskottet: 150 000 SEK

Ledamot investeringsutskottet: 100 000 SEK

Valberedningen föreslår, i enlighet med rekommendation från styrelsens risk- och revisionsutskott, omval av revisionsbolaget KPMG AB, med auktoriserade revisorn Anders Bäckström som huvudrevisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 – Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang verkställande direktören i Hoist Finance AB (publ) (”Hoist Finance”) och övriga medlemmarna i koncernledningen, samt styrelseledamöter, i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

Ersättning till ledande befattningshavare består av fast lön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Ersättning ska uppmuntra ledande befattningshavare att skapa resultat i linje med bolagets mål, strategi och vision samt främja ett agerarande enligt bolagets etiska kod och värdegrund. Vidare ska ersättningen utformas så att Hoist Finance kan attrahera, behålla och motivera medarbetare med rätt kompetens. Ersättningen ska uppmuntra goda prestationer, sunda beteenden och risktaganden som ligger i linje med förväntningarna från kunder och aktieägare. Lönen ska vara köns- och åldersneutral och diskriminering får inte förekomma. Hoist Finance har ett helhetsperspektiv på ersättningar vilket innebär att alla ersättningskomponenter ska vägas in. Tyngdpunkten i ersättningen ska ligga på fast lön som grundar sig på ansvar och komplexitet i befattningen, aktuella marknadsvillkor samt individens prestation.

Den rörliga ersättningen till ledande befattningshavare ska inte överstiga 50 procent av den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på olika finansiella och icke-finansiella kriterier samt ska vara kopplade till koncernens respektive affärsenhetens resultat och individuella mål.

Den rörliga ersättningen ska beakta samtliga risker i bolagets verksamhet och stå i proportion till koncernens intjäningsförmåga, kapitalkrav, resultat och finansiella ställning. Utbetalning av ersättning får inte motverka koncernens långsiktiga intressen. Utbetalning av rörlig ersättning är beroende av att den ledande befattningshavaren har följt interna regler och rutiner, inklusive policy för uppförande mot kunder och investerare. Den ledande befattningshavaren får inte heller ha deltagit i eller varit ansvarig för någon åtgärd som har resulterat i betydande ekonomiska förluster för koncernen eller den berörda affärsenheten.

För ledande befattningshavare ska 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp under en period om minst tre år. Den rörliga ersättningen, inbegripet den ersättning som skjuts upp, ska endast betalas ut till den ledande befattningshavaren till den del det är försvarbart med hänsyn till koncernens finansiella situation och om det är motiverat enligt koncernens och den berörda affärsenhetens resultat samt den ledande befattningshavarens måluppfyllelse.

Pensioner och försäkringar erbjuds enligt nationella lagar, bestämmelser och marknadspraxis i form av antingen kollektivavtalade eller företagsspecifika planer, eller en kombination av dessa två. Hoist Finance har premiebestämda pensionsplaner och tillämpar inte diskretionära pensionsförmåner. Enstaka ledande befattningshavare har bruttolön och där görs inga pensionsavsättningar från bolaget. För andra förmåner gäller att de ska vara konkurrenskraftiga vid jämförelse med andra likvärdiga aktörer i respektive land.  

Ersättning vid nyanställning, så kallad ”sign-on bonus”, erbjuds endast i exceptionella fall och då enbart för att ersätta utebliven rörlig ersättning i tidigare anställningskontrakt. Ersättningen ska utbetalas samma år som anställningen startar. Beslut om exceptionella fall ska följa den beslutsprocessen som gäller för rörlig ersättning.

Det är förbjudet att ge lån till ledande befattningshavare.

Vid uppsägning av anställningsavtal från koncernens sida gäller en maximal uppsägningstid om tolv månader och avgångsvederlag tillämpas inte.

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen. Arvode kan utgå med maximalt 50 000 SEK för ledamots arbete i dotterbolagsstyrelser.

Styrelsen ska ha rätt att frångå av årsstämman beslutade riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 15 - Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning besluta om emission av nya aktier.

Antalet aktier i bolaget får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt ökas med högst tio (10) procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Syftet med bemyndigandet är endast att möjliggöra kapitalanskaffning för att finansiera förvärv av andra företag eller verksamheter samt större portföljinvesteringar.

Teckningskursen ska vara marknadsmässig och fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta att verkställande direktören, eller den verkställande direktören därtill utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 16 - Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, under förutsättning att tillämpliga kapitaltäckningsregler vid varje sådant tillfälle tillåter det, genomföra förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor:

 •  Förvärv av egna aktier får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.
 •  Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.
 •  Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
 •  Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med bemyndigandet är att skapa ett effektivt verktyg för styrelsen för att skapa flexibilitet i arbetet med bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande fanns i Hoist Finance AB (publ) totalt 81 184 546 aktier, motsvarande lika många röster. Bolaget innehade vid tidpunkten för kallelsens utfärdande inte några aktier i eget förvar.

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om bolagets och koncernens ekonomiska situation. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget under adress:

Hoist Finance AB (publ)

Årsstämma

Box 7848

103 99 Stockholm, eller arsstamma2018@hoistfinance.com

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisors yttrande om tillämpningen av de tidigare riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt fullständiga beslutsförslag avseende punkterna 2, 11, 13-16 hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbsida www.hoistfinance.com senast från och med onsdagen den 25 april 2018 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear förda aktieboken kommer att användas för registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.

______________________

Stockholm, mars 2018

Hoist Finance AB (publ)

Styrelsen

För vidare information vänligen kontakta:

Helena Vikbladh, Corporate Counsel

Telefon: +46 (0) 8 555 177 17

E-post: helena.vikbladh@hoistfinance.com

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på hoistfinance.com

Prenumerera

Dokument & länkar