Extra bolagsstämma beslutar att lösa upp överkursfond och del av reservfond

Extra bolagsstämma beslutar att lösa upp överkursfond och del av reservfond Delårsrapporten för första kvartalet 2003 presenteras den 30 april 2003 och ordinarie bolagsstämma planeras till den 28 maj 2003. Den planerade tidpunkten för utbetalning av föreslagen extraordinär utdelning är oförändrad och beräknas ske i juni 2003. Som Hoist tidigare offentliggjort avser styrelsen föreslå att en extraordinär aktieutdelning görs efter slutförd försäljning av de svenska kreditportföljerna. För att skapa förutsättningar för en sådan utdelning har styrelsen föreslagit att delar av Hoists bundna reserver omvandlas till fria medel. Den extra bolagsstämman har idag fattat beslut om detta. Omvandlingen är nu endast beroende av tingsrättens tillstånd. Tidpunkten för när den planerade utbetalningen kan komma att ske bedöms fortfarande vara under juni 2003. I anslutning till den extra bolagsstämman beslutades att senarelägga delårsrapporten för första kvartalet 2003 och ordinarie bolagsstämman. Delårsrapporten kommer istället för som tidigare meddelats att presenteras den 30 april 2003. Då kommer även årsredovisningen att publiceras och kallelse till den ordinarie bolagsstämman att utgå till bolagets aktieägare. Den ordinarie bolagsstämman planeras till den 28 maj 2003. Försäljningen av de svenska kreditportföljerna är beroende av slutlig due diligence. För tiden fram till avtalat tillträdesdatum den 31 mars 2003 kommer avräkning för intäkter och kostnader att ske, något som återverkar både på delårsrapporten och årsredovisningen. Syftet med att senarelägga rapporteringen är dels att ge en ändamålsenlig ekonomisk rapportering av affären, dels att invänta tingsrättens tillstånd för omvandling av bolagets överkurs- och reservfond. Genom att senarelägga bolagsstämman och därmed beslutet om extraordinär aktieutdelning ökar förutsättningarna för att utbetalningen kan ske vid ett tillfälle, eftersom beslutet då kan fattas efter det att tingsrättens tillstånd erhållits. Detta förenklar även omräkningen enligt villkoren för konvertibler och teckningsoptioner. Utfallet av omräkningen offentliggörs ca sex veckor efter utbetalningstillfället. I samband med kallelsen till ordinarie bolagsstämma kommer även styrelsens slutliga förslag till utdelning och avstämningsdag att redovisas. Ytterligare information lämnas av: Mikael Wirén, styrelseordförande, telefon 08-555 177 90 Kristina Nordström, informationsansvarig, telefon 08-555 177 73 HOIST - förvärvar och förädlar kreditportföljer bestående av förfallna konsumentkrediter, - har utvecklat ett framgångsrikt koncept att värdera och återvinna värden ur dessa kreditportföljer, - uppnår genom förhandling en lösning som ger kunden möjlighet att bli skuldfri. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00920/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00920/wkr0002.pdf

Om oss

Hoists kärnverksamhet är att hantera förfallna konsumentkrediter. Företagets verksamhet startade i Sverige 1994. Sedan 1998 är vi även verksamma i Tyskland, där vi också är marknadsledande.

Dokument & länkar