Försäljningen av de svenska krediterna genomförd

Försäljningen av de svenska krediterna genomförd Affären mellan Hoist International AB (publ) och AK Finans AB som offentliggjordes den 28 januari 2003 har fullföljts planenligt. De ca 39 000 krediterna som hanterats i Hoists svenska verksamhet har övertagits av AK Finans AB. Som tidigare meddelats, har 6 MSEK resultatförts under fjärde kvartalet 2002. Ytterligare 5 MSEK beräknas resultatföras under första kvartalet 2003. Härutöver beräknas den bokföringsmässiga vinsten per dagen för överlåtelsen uppgå till ca 60 MSEK efter avvecklingskostnader. Avvecklingen av Hoists svenska verksamhet är i stort sett genomförd. Kostnaderna för denna uppgår till 10 MSEK. Efter avräkning för kostnader och kundintäkter som influtit under tiden omedelbart före övertagandet återstår 375 MSEK av köpeskillingen om 400 MSEK. Av dessa kommer 152 MSEK att användas till att lösa banklånen. Det befintliga finansieringsavtalet har nyligen omförhandlats till en kreditram om 35 MEUR. Styrelsen avser, i enlighet med vad som tidigare offentliggjorts, att föreslå en extraordinär utdelning om minst 10 MSEK per aktie, vilket innebär totalt minst 154 MSEK. Resterande del av köpeskillingen kommer att ge extra utrymme för förvärv av fler kreditportföljer. Förvärv kommer främst att bli aktuellt i Tyskland, där marknadsförutsättningarna för närvarande är mycket gynnsamma. Den extraordinära utdelningen förutsätter också att en betydande del av bolagets bundna reserver först omvandlas till fria medel. För detta krävs tillstånd av tingsrätten. Beslut väntas komma den 13 maj 2003. Beslut om utdelning och dag för avstämning fattas av den ordinarie bolagsstämman den 28 maj. Utbetalning beräknas kunna ske i juni 2003. Beträffande konvertibla skuldebrev omräknas konverteringskursen för dessa vid en extraordinär aktieutdelning enligt villkor som finns angivna i emissionsprospektet. Villkoren finns tillgängliga på bolagets hemsida www.hoistkredit.se. Utfallet av en omräkning av kursen beräknas offentliggöras ca sex veckor efter utbetalningen. Ytterligare information lämnas av: Mikael Wirén, styrelseordförande, telefon 08-555 177 90 Kristina Nordström, informationsansvarig, telefon 08-555 177 73 HOIST - förvärvar och förädlar kreditportföljer bestående av förfallna konsumentkrediter, - har utvecklat ett framgångsrikt koncept att värdera och återvinna värden ur dessa kreditportföljer, - uppnår genom förhandling en lösning som ger kunden möjlighet att bli skuldfri. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT00330/wkr0002.pdf

Om oss

Hoists kärnverksamhet är att hantera förfallna konsumentkrediter. Företagets verksamhet startade i Sverige 1994. Sedan 1998 är vi även verksamma i Tyskland, där vi också är marknadsledande.

Dokument & länkar