Hoist International bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké Aktuell rapportperiod: 1 oktober - 31 december 2002 (3 månader) Delårsperiod: 1 januari - 31 december 2002 (12 månader) Hoist International bokslutskommuniké 2002: Kvartal 1 oktober - 31 december 2002, helår 1 januari - 31 december 2002. · Helårets resultat före skatt uppgick till 30,8 MSEK (54,5), vilket är i linje med tidigare lämnad prognos. Resultatet före skatt för fjärde kvartalet uppgick till 5,6 MSEK. Resultatet för helåret har påverkats av kostnader för omstrukturering med 4,7 MSEK och en ökad avskrivning av portföljerna med 3,2 MSEK. · Vinsten per aktie för fjärde kvartalet uppgick till 0,28 SEK (0,51) och för helåret till 1,35 SEK (2,46). · Kundintäkterna för helåret 2002 ökade till 288,8 MSEK (279,3 MSEK). Under pågående omstruktureringar i den tyska verksamheten minskade kundintäkterna något under fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 73,6 MSEK (74,1). Minskade intäkter från löneutmätning i Tyskland har på helårsbasis lett till lägre intäkter. · Avtal om nya kreditportföljer har ingåtts under fjärde kvartalet med de tyska bankerna Citibank, Commerzbank och Dresdner Bank. Avtalen omfattar sammanlagt 31 000 krediter, vilket är en ökning med 15 % av antalet hanterade krediter i Tyskland. · Efter rapportperiodens utgång har avtal om försäljning av de ca 39 000 svenska krediterna ingåtts. Köpeskillingen brutto uppgick till 400 MSEK (26 SEK per aktie). Styrelsen avser inför ordinarie bolagsstämman att föreslå en extraordinär utdelning med minst 10 SEK per aktie. · Den kvarvarande avtalsportföljen, d v s summan av med kunder avtalade framtida inbetalningar minus förväntat bortfall, uppgår efter försäljningen av de svenska krediterna till 318 MSEK. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT01470/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT01470/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Hoists kärnverksamhet är att hantera förfallna konsumentkrediter. Företagets verksamhet startade i Sverige 1994. Sedan 1998 är vi även verksamma i Tyskland, där vi också är marknadsledande.

Dokument & länkar