Utdelning om totalt 10 SEK slutligen föreslagen - bolagsstämma nu bestämd till den 2 juni 2003

Utdelning om totalt 10 SEK slutligen föreslagen - bolagsstämma nu bestämd till den 2 juni 2003 Hoist Internationals styrelse har tidigare annonserat att preliminärt minst 10 SEK per aktie skall utdelas. Styrelsen föreslår nu bolagsstämman en ordinarie utdelning om 0,8 SEK per aktie av de vinstmedel som står till stämmans förfogande, dvs ca 12,4 MSEK av totalt 77 MSEK. Därutöver föreslås att 9,2 SEK utdelas per aktie ur fri fond, vilket innebär ytterligare 142,5 MSEK eller totalt 155 MSEK. Denna utbetalning förutsätter tingsrättens godkännande av den extra bolagsstämmans beslut om att tillskapa den fria fonden genom nedsättning av överkursfond samt delar av reservfond. Tingrättens beslut väntas komma tidigast den 13 maj 2003. Den ordinarie bolagsstämman som planerats till den 28 maj är nu bestämd till den 2 juni 2003, se separat stämmokallelse. Lämpliga avstämnings- och betalningsdagar för ovan angivna belopp avses såsom tidigare aviserats infalla under juni månad, och kommer slutligt att föreslås efter det att tingsrättens tillstånd erhållits. Beträffande Hoists konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner omräknas konverteringskursen respektive utövandekursen för dessa vid kapitalnedsättning enligt villkoren för de konvertibla skuldebreven och teckningsoptionerna. Omräkningen skall härvid göras enligt vad som framgår av §8H, varigenom omräkningen syftar till att ägare av konvertibla skuldebrev respektive av teckningsoptioner kompenseras för nedsättningen och därpå följande utbetalning genom att konverteringskursen anpassas till den lägre aktiekursen. Villkoren finns tillgängliga på bolagets hemsida www.hoistkredit.se. Utfallet av dessa omräkningar beräknas offentliggöras ca sex veckor efter utbetalningen. Då aktieägare framfört önskemål om att den ordinarie bolagsstämman inte bör infalla såsom planerat till den 28 maj omedelbart före Kristi Himmelsfärdshelgen, har styrelsen nu slutligt bestämt att ordinarie stämma skall avhållas omedelbart efter den helgen. Styrelsen har således slutligt beslutat att kalla till ordinarie bolagsstämma måndagen den 2 juni 2003 enligt vad som närmare framgår av stämmokallelsen som offentliggörs samtidigt med detta pressmeddelande och beräknas vara införd i pressen den 2 maj. Utöver ovanstående förslag omfattar stämmokallelsen ordinarie ärenden, samt förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om inrättande av nomineringskommitté, revisionskommitté och ersättningskommitté. Från större aktieägare har ännu inte förslag till val av styrelse resp. revisorer inkommit. Hoist offentliggör även samtidigt med detta pressmeddelande kvartalsrapporten för första kvartalet, till vilken hänvisas. Årsredovisningen för år 2002 beräknas bli tillgänglig omkring den 13 maj 2003. Ytterligare information lämnas av: Mikael Wirén, styrelseordförande, telefon 08-555 177 94 Kristina Nordström, informationsansvarig, telefon 08-555 177 73 HOIST - förvärvar och förädlar kreditportföljer bestående av förfallna konsumentkrediter, - har utvecklat ett framgångsrikt koncept att värdera och återvinna värden ur dessa kreditportföljer, - uppnår genom förhandling en lösning som ger kunden möjlighet att bli skuldfri. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00860/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00860/wkr0002.pdf

Om oss

Hoists kärnverksamhet är att hantera förfallna konsumentkrediter. Företagets verksamhet startade i Sverige 1994. Sedan 1998 är vi även verksamma i Tyskland, där vi också är marknadsledande.

Dokument & länkar