Bokslutskommuniké för 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 741 (1999: 2 409) Mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster om 2 023 Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet var 424 Mkr jämfört med 660 Mkr (exkl jämförelsestörande poster) för tredje kvartalet. Resultatnedgången för fjärde kvartalet beror främst på högre tillverkningskostnader av delvis säsongsmässig karaktär, försämrat resultat i den Englandsbaserade kartongverksamheten samt reservering för strukturkostnader. * Årets resultat efter skatt blev 3 972 (1 814) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 45,90 (20,40) kronor. Avkastningen på eget kapital var 22,4 (10,6) procent. * Styrelsen föreslår en utdelning om 69 (11) kronor per aktie, varav 9 kronor utgör ordinarie utdelning och 60 kronor utgör extrautdelning. * Efterfrågan på tidnings- och journalpapper var fortsatt mycket god. Under fjärde kvartalet var Holmen Papers leveranser höga, kapacitetsutnyttjandet fullt, orderläget starkt och priserna stabila. Priset för Holmen Papers produkter har kunnat höjas fr o m inledningen av 2001. Ett första halvår med stark efterfrågan på kartong följdes av en avmattning i orderingången under andra halvåret och kartongproducenter har därför endast delvis kunnat genomföra aviserade prishöjningar. Iggesund Paperboards leveranser var oförändrade under fjärde kvartalet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00470/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00470/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2019 uppgick Holmens omsättning till cirka 17 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar