DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2004 Kvartal Januari-juni Helår Mkr 2-04 1-04 2-03 2004 2003 2003 Nettoomsättning 3 884 3 903 4 010 7 787 8 011 15 816 Rörelseresultat 456 534 609 990 1 244 2 338 Resultat efter finansiella 403 492 551 895 1 132 2 126 poster Resultat efter skatt 286 349 392 635 781 1 451 Vinst per aktie (före 3,37 4,36 4,91 7,71 9,77 18,14 utspädning), kr Vinst per aktie (efter 3,37 4,20 4,72 7,57 9,41 17,48 utspädning), kr Avkastning på eget kapital,% 7,8 8,9 10,5 8,3 10,4 9,7 - Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 7 787 (januari-juni 2003: 8 011) Mkr. - Resultatet efter skatt blev 635 (781) Mkr. - Vinsten per aktie efter utspädning uppgick till 7,57 (9,41) kronor. Avkastningen på eget kapital var 8,3 (10,4) procent. - Rörelseresultatet blev 990 (1 244) Mkr. Resultatnedgången beror på lägre tidningspapperspriser och negativa valutaeffekter, vilket delvis motverkades av högre leveransvolymer. Jämfört med första kvartalet minskade resultatet med 78 Mkr till 456 Mkr. - Efterfrågan på tidnings- och journalpapper har fortsatt att öka, men prisnivån är låg. Holmen Papers leveranser var högre än under första halvåret föregående år och kapacitetsutnyttjandet var högt. Marknadsläget för kartong var fortsatt stabilt. Iggesund Paperboards kapacitetsutnyttjande var högt och leveranserna ökade jämfört med första halvåret 2003. För ytterligare information kontakta gärna: Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 33 Anders Almgren, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 666 21 16 Christer Lewell, informationsdirektör, tel 08 - 666 21 15 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/18/20040818BIT20610/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2019 uppgick Holmens omsättning till cirka 17 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar