Delårsrapport januari - september 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet: 986) Mkr inklusive resultat från försäljning av aktier i Modo Paper AB om 1 848 Mkr. * Periodens resultat efter skatt blev 3 656 (1 205) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 41,20 (13,60) kronor. Avkastningen på eget kapital var 29,9 (9,5) procent. * Nettoomsättningen uppgick till 11 107 (10 772 exklusive överlåtna verksamheter) Mkr. * Under tredje kvartalet genomfördes återköp av B-aktier motsvarande 9,8 procent av totala antalet aktier. * Efterfrågan på tidnings- och journalpapper var fortsatt mycket god. Holmen Papers leveranser var höga, kapacitetsutnyttjandet fullt och orderläget starkt. Priserna var stabila jämfört med föregående kvartal. Efterfrågan på kartong minskade från en hög nivå. Prishöjningar om 6-8 procent har annonserats och beräknas få effekt mot slutet av året. Iggesund Paperboards leveranser ökade men produktionen av falskartong understiger fortfarande den utökade kapaciteten. Nettoomsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 11 107 (motsvarande period 1999: 10 772 exklusive och 16 533 inklusive överlåtna verksamheter) Mkr. Tredje kvartalets omsättning var 3 742 Mkr jämfört med 3 680 Mkr under andra kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 4 404 (1 961) Mkr. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster och överlåtna verksamheter ökade med 85 Mkr till 1 857 Mkr. Förbättringen förklaras främst av högre resultat för Iggesund Paperboard. Jämförelsestörande poster avser försäljning av aktier i Modo Paper AB i tredje kvartalet samt överskottsmedel från SPP i andra kvartalet. Rörelsemarginalen var 16,5 (16,5 för jämförbar verksamhet) procent. Rörelseresultatet för tredje kvartalet var 2 519 Mkr jämfört med 1 026 Mkr för andra kvartalet. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster och överlåtna verksamheter ökade med 126 Mkr till 671 Mkr. Periodens resultat efter skatt blev 3 656 (1 205) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 41,20 (13,60) kronor. Avkastningen på operativt kapital var 30,2 (10,7) procent. Avkastningen på operativt kapital exklusive jämförelsestörande poster och överlåtna verksamheter uppgick till 14,3 (14,7) procent. Avkastningen på eget kapital var 29,9 (9,5) procent. Holmen Paper Efterfrågan på tidnings- och journalpapper var fortsatt mycket god. Under januari-september ökade leveranserna av tidningspapper till Västeuropa med fem procent, SC-papper med nio procent och bestruket papper med elva procent jämfört med motsvarande period 1999. Holmen Papers leveranser ökade med nio procent under tredje kvartalet, främst till följd av att Papelera Peninsulars försäljning ingår fr o m detta kvartal. Jämfört med januari-september 1999 ökade leveranserna med nio procent, främst genom en ökning om 15 procent inom det prioriterade produktområdet förbättrat tidningspapper. Produktionskapaciteten utnyttjades fullt, orderläget var fortsatt starkt och priserna stabila. Rörelseresultatet för januari - september uppgick till 1 084 (1 108) Mkr. Något lägre försäljningspriser som följd av kronförstärkningen och högre rörliga tillverkningskostnader minskade resultatet. Detta kompenserades dock till stor del av högre produktions- och leveransvolymer. Resultatet för tredje kvartalet ökade med 98 Mkr jämfört med andra kvartalet. Ökningen beror på säsongsmässigt lägre tillverkningskostnader och lägre underhållskostnader. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00500/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar