Delårsrapport januari - september 2003

Delårsrapport januari - september 2003 Kvartal Januari- Helår september Mkr 3-03 2-03 2003 2002 2002 Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella 532 551 1 664 1 953 2 564 poster Resultat efter skatt 375 392 1 156 1 523 1 959 Vinst per aktie (före 4,68 4,91 14,45 19,04 24,50 utspädning), kr Vinst per aktie (efter 4,52 4,72 13,92 18,33 23,58 utspädning), kr Avkastning på eget kapital, % 10,1 10,5 10,3 14,5 13,7 - Koncernens nettoomsättning för januari-september uppgick till 11 876 (januari-september 2002: 11 961) Mkr. - Resultatet efter skatt blev 1 156 (1 523) Mkr. - Vinsten per aktie uppgick till 14,45 (19,04) kronor. Avkastningen på eget kapital var 10,3 (14,5) procent. - Rörelseresultatet blev 1 831 (2 075) Mkr. Holmen Papers rörelseresultat minskade med 689 Mkr till följd av lägre priser. Resultatet för Iggesund Paperboard ökade med 159 Mkr, främst genom högre volymer. Jämfört med andra kvartalet minskade resultatet med 22 Mkr till 587 Mkr. - Marknadsläget för tidnings- och journalpapper var fortsatt svagt under tredje kvartalet. Holmen Papers produktion har fortsatt att begränsas. Priserna var stabila men lägre än föregående år. Marknadsläget för kartong var fortsatt stabilt. Iggesund Paperboards kapacitetsutnyttjande var fortsatt högt och priserna stabila. För ytterligare information kontakta gärna: Göran Lundin, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 33 Anders Almgren, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 666 21 16 Christer Lewell, informationsdirektör, tel 08 - 666 21 15 Holmen är en skogsindustrikoncern med produktionskapaciteten 2,3 miljoner ton papper och kartong per år. EU-länderna är med cirka 85 procent av omsättningen den klart dominerande marknaden. Holmen Paper producerar papper för tryck av dagstidningar, tidskrifter, kataloger och reklam vid tre svenska och ett spanskt bruk. Iggesund Paperboard tillverkar vid två svenska och ett engelskt bruk kartong för förpackningar och grafiska ändamål. Iggesund Timber producerar trävaror vid ett svenskt sågverk. Holmen Skog förvaltar koncernens skogar på en miljon hektar och den årliga avverkningen i egen skog är cirka 2,5 miljoner m3. Holmen Kraft producerar ett normalår cirka 1 100 GWh el vid hel- och delägda vattenkraftverk i Sverige. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT20030/wkr0005.pdf Hela rapporten

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2019 uppgick Holmens omsättning till cirka 17 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar