Delårsrapport januari-september 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2002 Kvartal Januari-september Mkr 3-02 2-02 2002 2001 Nettoomsättning 3 996 4 027 11 961 12 312 Rörelseresultat 716 616 2 075 2 275 Resultat efter 676 572 1 953 2 166 finansiella poster Resultat efter skatt 510 514 1 523 1 958 Vinst per aktie 6,37 6,43 19,04 24,48 (före utspädning), kr Avkastning på eget kapital, % 14,2 14,8 14,5 19,3 · Koncernens resultat efter finansiella poster för januari-september blev 1 953 (januari-september 2001: 2 166) Mkr. Holmen Papers rörelseresultat minskade med 515 Mkr, medan Iggesund Paperboards rörelseresultat ökade med 263 Mkr. Resultatet för tredje kvartalet uppgick till 676 (K2-02: 572) Mkr. Rörelseresultaten för Holmen Paper och Iggesund Paperboard var under tredje kvartalet 129 Mkr respektive 42 Mkr högre än under andra kvartalet. · Resultatet efter skatt blev för januari-september 1 523 (1 958) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 19,04 (24,48) kronor. Avkastningen på eget kapital var 14,5 (19,3) procent. · Marknadsläget för tidnings- och journalpapper var fortsatt svagt under tredje kvartalet. Holmen Papers leveranser ökade något men produktionen var fortsatt begränsad på grund av orderläget. Priserna var oförändrade. För kartong var efterfrågan i Europa stabil. Iggesund Paperboards leveranser ökade. Prishöjningar har aviserats. AFFÄRSOMRÅDEN Holmen Paper Kvartal Januari-september Helår 3-02 2-02 2002 2001 2001 Nettoomsättning, Mkr 2 122 2 029 6 045 6 474 8 757 Rörelseresultat, Mkr 493 364 1 327 1 842 2 410 Rörelsemarginal, % 23 18 22 28 28 Avkastning på 20 15 18 27 26 operativt kapital, % Produktion, 1 000 ton 403 376 1 141 1 198 1 586 Leveranser, 1 000 ton 396 383 1 124 1 131 1 525 Marknadsläget för tidnings- och journalpapper var fortsatt svagt under tredje kvartalet. De totala leveranserna av tidningspapper till Västeuropa var åtta procent lägre under januari-september än under motsvarande period föregående år. Leveransnedgången för västeuropeiska producenter stannade dock vid fyra procent till följd av ökad export. Efterfrågan på SC och bestruket papper har varit mer stabil, men kapacitetstillskott har minskat kapacitetsutnyttjandet. Holmen Papers leveranser var oförändrade under januari-september jämfört med motsvarande period föregående år. Under tredje kvartalet ökade leveranserna med tre procent jämfört med andra kvartalet men produktionen var fortsatt begränsad på grund av orderläget. Priserna var oförändrade. Rörelseresultatet för januari-september blev 1 327 (1 842) Mkr. Resultatnedgången beror främst på lägre priser, vilket delvis uppvägdes av positiva valutaeffekter. Ökade kostnader vid uppstarten av ny tidningspappersmaskin samt resultat från försäljning av den gamla maskinen i Hallsta Pappersbruk ingår med netto cirka 60 Mkr. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 493 (K 2-02: 364) Mkr. Förbättringen beror främst på högre volymer samt säsongsmässigt låga kostnader. Iggesund Paperboard Kvartal Januari-september Helår 3-02 2-02 2002 2001 2001 Nettoomsättning, Mkr 1 270 1 209 3 684 3 286 4 467 Rörelseresultat, Mkr 232 190 608 345 455 Rörelsemarginal, % 18 16 16 10 10 Avkastning på 23 18 19 9 9 operativt kapital, % Produktion, kartong, 116 115 337 297 403 1 000 ton Leveranser, kartong, 121 110 341 304 410 1 000 ton Konsumtionen av nyfiberkartong i Västeuropa var stabil under tredje kvartalet. Leveranserna av nyfiberkartong från västeuropeiska producenter var under januari-september fyra procent högre än föregående år på grund av ökade leveranser utanför Västeuropa. Iggesund Paperboards leveranser var under januari-september tolv procent högre än motsvarande period 2001. Under tredje kvartalet ökade leveranserna med nio procent jämfört med föregående kvartal. Iggesund Paperboard har aviserat prishöjningar på solid- och falskartong för genomförande under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick för januari-september till 608 (345) Mkr. Förbättringen beror på ökade leveranser, positiva valutaeffekter samt lägre kostnader. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 232 (K 2-02: 190) Mkr. Förbättringen beror främst på högre leveranser. Iggesund Timber Kvartal Januari-september Helår 3-02 2-02 2002 2001 2001 Nettoomsättning, Mkr 134 148 439 551 712 Rörelseresultat, Mkr 1 2 9 55 79 Produktion, 1 000 m3 38 55 149 236 299 Leveranser egna 51 54 168 251 322 sågverk, 1 000 m3 Marknadsläget för furuträvaror förbättrades under tredje kvartalet till följd av ökad efterfrågan. Rörelseresultatet för januari-september blev 9 (55) Mkr. Förbättringen beror främst på lägre kostnader. Resultatet för tredje kvartalet uppgick till 1 (K 2-02: 2) Mkr. Holmen Skog Kvartal Januari-september Helår 3-02 2-02 2002 2001 2001 Nettoomsättning, Mkr 739 929 2 616 2 985 3 982 härav externa kunder 404 561 1 529 1 696 2 306 Rörelseresultat, Mkr 62 105 295 262 455 Virkesförbrukning vid koncernens svenska 977 946 2 868 3 140 4 144 enheter, 1 000 m3 Avverkning egen skog, 1 575 639 1 744 1 461 2 394 000 m3 Rörelseresultatet för januari-september blev 295 (262) Mkr. Resultatet förbättrades genom högre avverkning på egen skog vilket dock motverkades av lägre priser samt högre avverkningskostnader. Tredje kvartalets resultat minskade med 43 Mkr till 62 Mkr beroende bland annat på lägre avverkning på egen skog. Holmen Skogs resultat kommer i huvudsak från försäljning av virke som avverkats på egen skog. Holmen Kraft Kvartal Januari-september Helår 3-02 2-02 2002 2001 2001 Nettoomsättning, Mkr 247 247 789 822 1 108 härav externa kunder 72 85 280 326 439 Rörelseresultat, Mkr 25 2 9 56 49 Elkraftförbrukning vid koncernens svenska enheter, 1 037 971 2 890 3 009 3 998 GWh Produktion egen elkraft, GWh 221 333 1 013 1 181 1 578 Rörelseresultatet för januari-september uppgick till 9 (56) Mkr. Resultatförsämringen beror främst på lägre produktion av egen kraft. Jämfört med andra kvartalet minskade resultatet med 23 Mkr till 25 Mkr beroende på lägre produktion av egen kraft. Holmen Krafts resultat kommer huvudsakligen från produktion av hel- och delägd vattenkraft. FINANSIERING Kassaflödet före investeringar och utdelning var 2 674 Mkr för januari- september. Investeringarna uppgick till 1 247 Mkr och aktieutdelning till 800 Mkr. Tredje kvartalet var kassaflödet före investeringar 946 Mkr och investeringarna uppgick till 182 Mkr. Koncernens finansiella nettoskuld uppgick per 30 september till 2 510 (31 december 2001: 3 161) Mkr. Skuldsättningsgraden var 0,17 (0,22). Soliditeten uppgick till 58,8 (56,4) procent. Holmens försäljning utgörs till stor del av export från Sverige. Valutaexponeringen har säkrats för resterande del av 2002, cirka 80 procent för 2003, cirka 40 procent för 2004 och cirka 5 procent för 2005. INVESTERINGAR Koncernens investeringar i anläggningstillgångar var under januari- september 1 247 (1 270) Mkr, varav 747 Mkr avser ny pappersmaskin i Hallsta Pappersbruk. Avskrivningarna enligt plan uppgick till 863 (842) Mkr. PERSONAL Medelantalet årsanställda i koncernen var 5 108 (helåret 2001: 5 238). VIKTIGA HÄNDELSER · Behandlingen av vissa tillstånd som är nödvändiga för investeringen i en ny pappersmaskin vid Holmens pappersbruk Papelera Peninsular utanför Madrid har tagit längre tid än beräknat. Detta medför att beslutet om investeringen kan väntas först under första kvartalet 2003. Förberedelsearbetet i övrigt löper planenligt. Den nya maskinen får en årskapacitet om 400 000 ton. Planerade produktbyten på andra maskiner leder till ett nettotillskott av standard tidningspapper om cirka 200 000 ton. · Holmen har i tidigare årsredovisningar informerat om att EU- kommissionen 1995 inledde en granskning av den europeiska tidningspappersmarknaden för att utröna om det hade förekommit samarbete i strid med artikel 81 i Romfördraget. I augusti 2002 meddelade kommissionen att utredningen hade lagts ned. Stockholm den 29 oktober 2002 Göran Lundin VD och koncernchef Delårsrapporten har ej varit föremål för revisorernas granskning. Bokslutsrapport för 2002 offentliggörs den 5 februari 2003. För ytterligare information kontakta gärna: Göran Lundin, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 00 Anders Almgren, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 666 21 16 Christer Lewell, informationsdirektör, tel 08 - 666 21 15. Holmen är en skogsindustrikoncern med produktionskapaciteten 2,3 miljoner ton papper och kartong per år. EU-länderna är med cirka 85 procent av omsättningen den klart dominerande marknaden. Holmen Paper producerar vid tre svenska och ett spanskt bruk papper för tryck av dagstidningar, tidskrifter, kataloger och reklam. Iggesund Paperboard tillverkar vid två svenska och ett engelskt bruk kartong för förpackningar och grafiska ändamål. Iggesund Timber producerar trävaror vid ett svenskt sågverk. Holmen Skog förvaltar koncernens skogar på en miljon hektar. Den årliga avverkningen på egen skog är 2,5 miljoner m3. Holmen Kraft producerar årligen cirka 1 100 GWh el vid hel- och delägda vattenkraftverk i Sverige. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021029BIT00410/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021029BIT00410/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar