Holmen avser återköpa aktier

Holmen avser återköpa aktier Holmens styrelse har vid styrelsemöte den 15 juni beslutat kalla till en extra bolagsstämma den 15 augusti 2000. Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman skall bemyndiga styrelsen att återköpa bolagets aktier. Styrelsens förslag innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas att, under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på OM Stockholmsbörsen till vid var tid gällande börskurs. Ett återköp om tio procent motsvarar inemot två miljarder kronor vid nuvarande kursnivå. Det föreslagna återköpet är ett steg för att uppnå en mera ändamålsenlig kapitalstruktur. Ett återköp av bolagets aktier på dagens kursnivå skulle höja Holmens avkastning på eget kapital och vinst per aktie. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/16/20000616BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/16/20000616BIT00360/bit0002.pdf

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2018 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar