Holmen säljer sin andel i Modo Paper

Holmen säljer sin andel i Modo Paper Holmen har träffat avtal om att sälja sitt 50-procentiga aktieinnehav i intressebolaget Modo Paper till Metsä-Serla. SCA avyttrar samtidigt sina aktier i Modo Paper till Metsä-Serla. Modo Paper bildades den 1 oktober 1999 genom en sammanslagning av Holmens och SCAs finpappers- och grossistverksamheter. Försäljningspriset för Holmens aktier i Modo Paper är 6 500 Mkr, motsvarande ett värde på 19 000 Mkr för hela bolaget på skuldfri bas. Holmens bokförda värde för aktierna uppgår till cirka 4 500 Mkr, varför försäljningen medför en realisationsvinst om cirka 2 000 Mkr, motsvarande cirka 22 kronor per aktie. Försäljningen förutsätter godkännande av EU-kommissionen. Fredrik Lundberg, styrelseordförande i Holmen: - Vi bedömer att Metsä-Serla är en mycket bra industriell ägare av Modo Paper. Genom affären bildas Europas största finpappersbolag. Det är styrelsens bedömning att aktierna i Modo Paper genom denna försäljning får ett väsentligt högre värde än vad en börsintroduktion skulle ha givit och att affären därmed bäst tillvaratar aktieägarvärdet i Holmen. Per Ericson, VD och koncernchef i Holmen: - Försäljningen är ett led i den strategi som Holmens styrelse lade fast i januari 1999, innebärande fokusering på tidningspapper och kartong. Inom dessa områden skall Holmen fortsätta att växa. Försäljningen ökar möjligheterna för Holmen att med kraft genomföra denna strategi. Avyttringen av aktierna i Modo Paper innebär en kapitalfrigörelse som medför att Holmen, efter genomförd försäljning och med beaktande av förvärvet av Papelera Peninsular, ej kommer att ha någon finansiell nettoskuld utan finansiella nettotillgångar om cirka 1 000 Mkr. Styrelsen kommer därför senare under året att föreslå åtgärder för att ge Holmen en kapitalstruktur som möjliggör genomförande av strategin inom ramen för koncernens angivna mål. De finansiella målen innebär att skuldsättningsgraden skall uppgå till 0,5-0,7 och att utdelningen årligen skall motsvara 5-7 procent av eget kapital. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00180/bit0002.pdf

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2019 uppgick Holmens omsättning till cirka 17 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar