Holmen Stärker positionen som leverantör av högljusa pappersprodukter

Holmen Stärker positionen som leverantör av högljusa pappersprodukter Holmens styrelse beslöt på fredagen att investera 1 850 Mkr i Hallsta Pappersbruk. Merparten av investeringsbeloppet avser utbyte av en 35 år gammal pappersmaskin mot en ny, modern enhet för fortsatt och kvalitetsutvecklad produktion av högljust papper, s k MF Journalpapper. Den nya maskinen blir Västeuropas största inom MF Journalpapper och skall tillgodose ökade kundkrav inom det mycket expansiva området förbättrat tidningspapper för specialtidningar, bilagor och reklamblad. Den nu beslutade investeringen beräknas vara genomförd i april 2002 och få en positiv effekt på vinst per aktie under år 2003. Genom investeringen ökar Hallstas produktionskapacitet för MF Journalpapper med 115 000 till 440 000 ton per år. Holmens VD och koncernchef Per Ericson kommenterar investeringsbeslutet: - Holmen skall utvecklas som ett av de ledande företagen inom MF Journalpapper. Det är ett mycket intressant område, där nya produkter utvecklas för nya kundbehov. Investeringen passar därför väl in i vår strategi genom att vi uppnår organisk tillväxt inom ett område där vi redan har en stark nischposition och mycket goda kundrelationer. - Investeringstakten för ny tillverkningskapacitet inom trähaltigt tryckpapper är låg i Europa och bedöms så förbli inom överblickbar framtid. Vi räknar med att den nya maskinen därför skall kunna köras igång med ett mycket högt kapacitetsutnyttjande. Den här investeringen har därför goda förutsättningar att höja vår lönsamhet och därmed skapa värde för aktieägarna. En mycket stor andel av Europas kapacitet för MF Journalpapper finns i Norden. Tillgången på nyfiber ger här konkurrensfördelar för de högljusa pappersprodukterna gentemot de centraleuropeiska tillverkarna, vars produktion i högre grad är returfiberbaserad. Fredagens investeringsbeslut syftar till att utveckla affärsområdet Holmen Papers position som leverantör av MF Journalpapper. Holmen Papers VD Göran Lundin anser att investeringen är ett viktigt steg. - För våra kunder kommer den att möjliggöra en kraftig förbättring av tryckkvalitet och ytegenskaper, vilket ytterligare förstärker MF Journalpapperets konkurrenskraft gentemot andra pappersprodukter i högre prisklasser. - Vi förutser en marknadstillväxt om fem procent per år inom MF Journalpapper. Denna kan delvis förklaras av IT, både i form av ökad annonsingång och nya tidskrifter. IT synes vara ett komplement till papper och medföra positiv inverkan på pappersförbrukningen inom vårt produktområde. Holmens strategi innebär fokusering på tillväxt och utveckling av tidnings- och journalpapper, genom affärsområde Holmen Paper, och nyfiberkartong, genom affärsområde Iggesund Paperboard. Tillväxten skall ske organiskt genom utveckling av befintlig verksamhet eller genom förvärv, som det i juli genomförda köpet av Papelera Peninsular i Spanien. Hallsta Pappersbruk i norra Roslagen sysselsätter cirka 1 000 personer och erhöll tidigare i år tillstånd enligt miljöskyddslagen att utöka pappersproduktionen till 880 000 ton per år. För ytterligare kommentarer, kontakta gärna Per Ericson, Holmens VD och koncernchef (tel. 08/666 21 00) och Göran Lundin, VD Holmen Paper (tel. 011/23 50 00). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00790/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar