Skatteverket ändrar beslut att upptaxera Holmen

Skatteverket beslöt i december 2003 att höja taxeringen för Holmen AB med omkring 2 600 mnkr, vilket skulle medföra en ökad skattekostnad om drygt 700 mnkr för bolaget. Beslutet avsåg den kapitalnedsättning och utdelning från koncernens franska verksamhet som hade redovisats i bolagets deklaration för 2001. Holmen överklagade beslutet till länsrätten. Skatteverket har nu i ett omprövningsbeslut meddelat att man inte längre vidhåller sitt tidigare beslut utan godtar det sätt på vilket Holmen har redovisat kapitalnedsättningen och utdelningen. Holmen har inte reserverat för några skattekostnader, varför Skatteverkets omprövningsbeslut inte medför någon resultateffekt. För ytterligare information, kontakta ekonomi- och finansdirektör Anders Almgren, tel. 08/666 21 00.

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2019 uppgick Holmens omsättning till cirka 17 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar