Ändrade redovisningsprinciper IFRS 2005

Bakgrund Fr om 2005 ska samtliga noterade bolag inom EU tillämpa International Financial Reporting Standards, IFRS. Skälet är att få en enhetlig och jämförbar redovisning mellan de olika länderna. Som Capona informerat om i årsredovisningen 2003 samt i delårsrapporterna under 2004 har arbetet med anpassningen till IFRS pågått sedan 2003. Arbetet har i allt väsentligt slutförts under hösten 2004 och fr o m 2005 kommer Capona att rapportera enligt IFRS. Caponas styrelse har gjort följande ställningstaganden Övergången till IFRS kommer att innebära följande väsentliga förändringar: - Förvaltningsfastigheter kommer att redovisas till så kallat verkligt värde. De två (tre per 30 september 2004) fastigheter som Capona bedriver egen hotellverksamhet i betraktas som rörelsefastigheter. Dessa kommer att redovisas till anskaffningsvärde med tillämpning av komponentavskrivning. - Finansiella instrument kommer att redovisas till verkligt värde. Säkringsredovisning kommer att eftersträvas. - Förändringar enligt ovan leder även till effekter i redovisningen av uppskjuten skatt. Närmare information kommer att lämnas i bokslutskommunikén och årsredovisningen för 2004. Stockholm den 14 december 2004 Capona AB (publ) För ytterligare information kontakta: Clas Hjorth, VD, tel +46 8 446 59 71 E-post: clas.hjorth@capona.se Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.capona.se Ekonomisk information för 2004 Bokslutskommuniké för 2004 Torsdag den 20 januari 2005 Kort om Capona Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i Norden. Fastighetsbeståndet per den 30 november 2004 bestod av totalt 58 hotellfastigheter, varav 47 var belägna i Sverige, fem i Norge, fyra i Danmark och två i Finland. Det totala antalet hotellrum uppgick till cirka 8 700. Capona är noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen under beteckningen CAPO. Namnet Capona kommer från det latinska ordet caupona som betyder hotell.

Om oss

Home Properties, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i Norden. Fastighetsbeståndet per den 31 december 2010 bestod av totalt 28 fastigheter, varav 21 hotellfastigheter och två projektfastigheter i Sverige samt fyra hotellfastigheter i Norge. Det totala antalet hotellrum uppgick till cirka 3 300.

Dokument & länkar