HalvårsrapportJanuari - Juni 2018

Vid extra bolagsstämma i HomeMaid AB (publ) den 21 december 2017 fattades beslut om att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Veteranpoolen AB. Utdelning genomfördes i januari 2018. Aktier av serie B i Veteranpoolen AB (publ) noterades den 30 januari 2018 på Spotlight. I samband med att utdelningen genomfördes i januari uppstod en realisations-vinst om 187 Mkr som påverkar koncernens egna kapital positivt med motsvarande belopp. Realisationsvinsten redovisas också under övriga intäkter i resultatrapporten.

HomeMaidkoncernens kvarvarande verksamhetsområden är HomeMaid AB och Betjänten AB.

Period 1 april – 30 juni 2018

  • Nettoomsättningen uppgår till 60 482 (58 147) kkr motsvarande en tillväxt om 4,0 %.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 203 (2 434) kkr och efter avskrivningar till 3 525 (1 806) kkr. Rörelsemarginalen uppgår till 5,8 % (3,1 %). Resultatet före skatt uppgår till 3 475 (1 772) kkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 5 216 (10 591) kkr.
  • Resultat per aktie uppgår till 0,14 (0,07) kr.

Period 1 januari – 30 juni 2018


Siffrorna nedan i resultaträkningen redovisas exklusive resultat från värdeöverföring av Veteranpoolen AB, 186 673 kkr.

  • Nettoomsättningen uppgår till 117 117 (110 535) kkr motsvarande en tillväxt om    6,0 %.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 7 286 (4 943) kkr och efter avskrivningar till 5 921 (3 784) kkr. Rörelsemarginalen uppgår till 5,1 % (3,4 %). Resultatet före skatt uppgår till 5 800 (3 722) kkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 7 340 (10 490) kkr.
  • Resultat per aktie uppgår till 0,24 (0,14) kr.

Väsentliga händelser januari - juni 2018

  • Samtliga aktier i Veteranpoolen AB      (publ) delades ut och aktier av serie B i Veteranpoolen AB (publ) noterades på Spotlight      den 30 januari 2018.
  • Årsstämma hölls den 22 maj 2018 i Halmstad.

VD ord:

HomeMaidkoncernen har två ingående verksamheter: HomeMaid och Betjänten.

Veteranpoolen delades ut till aktieägarna i januari 2018.

Både tillväxt och lönsamhet har utvecklats mycket väl under första halvåret och efterfrågan har varit hög med en sammanlagd tillväxt om 6,0 %. Lönsamheten förbättrades och periodens resultat uppgår till 5,8 MSEK jämfört 3,7 MSEK föregående år.

HomeMaids arbete med att leverera väl genomförda hemservice- och engångsuppdrag till barnfamiljer, par med utflugna barn, yngre i början av karriären samt äldre är uppskattat.
Mycket arbete läggs ner på att finna och utbilda personal för att möta den höga efterfrågan och att kvalitetssäkra våra tjänster. HomeMaid består idag av anställda födda i 68 olika länder; HomeMaid pratar inte integration utan HomeMaid ”gör” integration varje dag. Det är en självklarhet för oss, en självklarhet för våra kunder och våra ägare.

I Betjänten, tvätt- och skrädderiverksamheten i Göteborg, är verksamheten i en ny fas med optimering av produktion, personal och priser efter avslutat miljöprovsprogram. Optimeringen har lett till en god resultatförbättring.

Eva-Karin Dahl

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Siffrorna nedan redovisas exklusive resultat från värdeöverföring av Veteranpoolen AB, 186 673 kkr, i

resultaträkningen.

Omsättningen och resultatet

April – Juni 2018

Nettoomsättningen uppgår till 60 482 (58 147) kkr vilket innebär en tillväxt om 4,0 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 4 203 (2 434) kkr och efter avskrivningar till  3 525 (1 806) kkr. Rörelsemarginalen uppgår till 5,8% (3,1 %). Koncernens resultat före skatt uppgår till 3 475 (1 772) kkr.

Januari – Juni 2018

Nettoomsättningen uppgår till 117 117 (110 535) kkr vilket innebär en tillväxt om 6,0 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 7 286 (4 943) kkr och efter avskrivningar till      5 921 (3 784) kkr. Rörelsemarginalen uppgår till 5,1 % (3,4 %). Koncernens resultat före skatt uppgår till 5 800 (3 722) kkr.

Kassaflödet

April – Juni 2018

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till  5 216 (10 591) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 3 375 (7 934) kkr.

Januari – Juni 2018

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till  7 340 (10 490) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 5 761 (8 791) kkr.

Likviditeten och balansräkningen

Koncernens likvida medel uppgår per 2018-06-30 till 15 980 (22 158) kkr.

Koncernens egna kapital uppgår per 2018-06-30 till 20 903 (54 794) kkr. Soliditeten i koncernen uppgår till 23,5 % (35,4 %). HomeMaids räntebärande nettokassa uppgår till 7 298 (14 801) kkr. Koncernen har långfristiga skulder avseende finansiell leasing av produktionsbilar. Koncernen har även lån från kreditinstitut med anledning av genomförda förvärv.

Väsentliga händelser

Veteranpoolen

Samtliga aktier i Veteranpoolen AB (publ) delades ut och aktier av serie B i Veteranpoolen AB (publ) noterades på Spotlight den 30 januari 2018.

Årsstämma i HomeMaid AB

Årsstämma hölls den 22 maj på HomeMaids kontor i Halmstad enligt offentliggjord kallelse. Vid stämman var 3 167 726 aktier (2 250 000 av aktieslag A och 917 726 aktieslag B) av totalt 18 241 474 aktier representerade vilket motsvarar 44,7 % av rösterna. Följande beslutades:

-       Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

-       Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att utdela   10 033 kkr motsvarande en utdelning om 0,55 kr per aktie.

-       För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer:

Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius (omval), Eva-Karin Dahl (omval) och Andreas Gindin (nyval). Ingrid Nordlund hade avböjt omval.Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Eva-Karin Dahl till VD och Mats Claesson till styrelsens ordförande.

-       Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Moderbolaget under rapportperioden

April – Juni 2018

Nettoomsättningen uppgår till 58 869 (56 471) kkr. Bolaget redovisar ett resultat före skatt om 3 147   (1 786) kkr.

Moderbolagets likvida medel uppgår per den 2018-06-30 till 15 391 (6 866) kkr.

Januari – Juni 2018

Nettoomsättningen uppgår till 114 108 (107 450) kkr. Bolaget redovisar ett resultat före skatt om 5 321 (3 980) kkr.

Framtida utveckling

HomeMaids ambition är fortsatt att uppnå en stark tillväxt inom området RUT genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. På en starkt konkurrensutsatt marknad blir varumärke och image allt viktigare. Marknadsinsatser och kommunikation är därför av stor vikt.
Lika grundläggande är att vara en god arbetsgivare som tillämpar kollektivavtalsenliga villkor och att leverera service med kvalitet. Detta ger konkurrensfördelar vid rekrytering av personal, införsäljning och under uppdragens genomförande.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i årsredovisningen

för år 2017. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till politiska beslut, konjunkturen, medarbeta-re, förvärv och kunder. Politiska beslut som berör RUT avdraget, kommunala beslut som ändrar kraven för leverans av omsorgstjänster under LOV (Lagen Om Valfrihet), införande av trängselavgifter och övriga beslut som påverkar personalkostnaderna har stor betydelse för bolaget.

Inga händelser av betydelse har inträffat under perioden som väsentligen förändrar beskrivningen av bolagets risker och hanteringen av dessa.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering förutom i segmentsredovisning och enligt Rådet för finansiell rapportering RFR 1 samt vad gäller moderbolaget, RFR 2. Samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder tillämpas som i senaste årsredovisningen. Inga nya standarder har trätt i kraft som påverkar HomeMaids ställning eller resultat.

 

Effekter av nya IFRS standards som träder ikraft från 2018

IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder, trädde i kraft 1 januari 2018, standarden ersätter IAS 18 Intäkter samt IAS 11 Entreprenadavtal. Standarden bygger på principen att intäkter redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten. Standarden har inte fått någon väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna.

IFRS 9, Finansiella instrument, ska tillämpas från 1 januari 2018 och ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Standarden introducerar nya principer avseende nedskrivningar av finansiella tillgångar, där modellen baseras på förväntade förluster. Syftet med den

nya nedskrivningsmodellen är bland annat att reserveringar för kreditförluster ska göras i ett tidigare skede. Standarden har inte fått någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter.  

Granskning

Denna halvårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande finansiell information

Delårsrapport för kvartal 3     2018-11-12

Halmstad 2018-08-30

Mats Claesson                      Eva-Karin Dahl                      Andreas Gindin                    

Styrelseordförande               VD                                       Ledamot

Fredrik Grevelius                   Patrik Torkelson

Ledamot                               Ledamot        

Prenumerera

Dokument & länkar