HOUSE OF FRIENDS – DET TREDJE KVARTALET 2017

Datum: 2017-10-19

Perioden juli - september 2017

  • Omsättningen för perioden uppgick till 20,3 (19,7) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 0,8 (1,4) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 3,8 %
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,1 (0,6) MSEK
  • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,02) SEK.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -0,1 (1,2) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -2,4 (-2,5) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,1 (-0,1) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 1,3 (-0,6) MSEK. Likvida medel uppgår till 0,4 (2,2) MSEK.

Perioden januari - september 2017

  • Omsättningen för perioden uppgick till 64,8 (62,4) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 1,6 (4,1) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 2,4 %
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,2 (1,8) MSEK
  • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,01 (0,07) SEK.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -0,8 (1,6) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -2,7 (-9,9) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2,1 (-5,3) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 2,1 (11,8) MSEK. Likvida medel uppgår till 0,4 (2,2) MSEK.

 (siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år, jämförelsesiffrorna är justerade för avvecklad verksamhet)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Magnus Widgren, koncernchef HofF

Tel: 070-877 02 82, E-post: magnus.widgren@houseoffriends.se 

Mikael Behm, CFO HofF

Tel: 070-814 33 35, E-post: mikael.behm@houseoffriends.se 

OM HOUSE OF FRIENDS:

HofF – House of Friends, är en kommunikationskoncern som är noterad på Nasdaq First North. Koncernens huvudverksamhet är kommunikation i digitala och traditionella kanaler och består av reklambyrån Scholz & Friends, DM/RM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights, filmproduktionsbolaget Bell & Light, produktionsbyrån för rörlig media Parapix, den taktiska digitalbyrån True Friends och produktionsbyrån för digital kommunikation Done by Friends. HofF som koncern har funnits i 14 år. Erik Penser Bank är HofFs Certified Adviser.

Om oss

HOUSE OF FRIENDS I KORTHETHofF – House of Friends är en kommunikationskoncern, verksam inom ramen ”create & automate” och består av reklambyrån Scholz & Friends, CRM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights, filmbolagen Parapix och Bell & Light, produktionsbyrån Done by Friends och digitalbyrån True Friends. House of Friends är noterat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar